Kunngjøring av reguleringsplan

Evenes kommunestyre vedtok i møte 28.06.2024 følgende reguleringsplan:

K-sak 42/24, Områdeplan Evenes

PlanID: 1853-2021501

Planens formål er å tilrettelegge for utvikling av arealene rundt E10 og Flyplassveien inkl. adkomster, samt kryssløsning for adkomst til Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon.

 Vedtaket er gjort og kunngjøres iht. plan- og bygningslovens § 12-12.  Plandokumentene kan du lese her:

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato.

Klagen sendes til Evenes kommune, Postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten

eller epost: postmottak@evenes.kommune.no

Klagefrist: 30.07.2024

 

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 år etter denne kunngjøringen,

jf. pbl §§ 15-2 og 15-3.