Kulturmidler

Lag og foreninger er en bærebjelke i kulturlivet i Evenes. Evenes kommune ønsker gjennom tildeling av kulturmidler å stimulere til et mangfoldig kulturliv. 

For å få tilskudd er det en forutsetning at man er registrert i Frivillighetssregisteret med eget organisasjonsnummer. Lag og foreninger må også bekrefte at de følger kommunens vedtatte reisepolicy for lag og foreninger for å få tilskudd. Dere finner reisepolicyen og info om denne her.

Tilskuddene skal stimulere til vekst og utvikling innen kultur, idrett og friluftsliv, heretter benevnt som kulturell aktivitet. 

Målgrupper for kommunens kulturmidler:

  • Primærmålgruppen for kulturmidler er aktive lag- og foreninger i Evenes kommune, som gjennom sitt arbeid utfører kulturell aktivitet for barn og unge. Med unge menes personer til og med 23 år.
  • Sekundærmålgruppen for kulturmidler er aktive lag- og foreninger i Evenes kommune, som gjennom sin innsats utfører kulturell aktivitet for de med nedsatt funksjonsevne og eldre. Med eldre menes personer som er 67 år eller eldre.

Vedtektene (PDF, 657 kB)  gir utfyllende info og er nødvendig å lese før man søker.

Tilskuddsordningene:

A. Ordinær driftstøtte - Årlig søknadsfrist 1. mars. Søknadsskjema for ordinær driftstøtte finner du her.


B. Støtte til kulturarrangement/prosjekt m.v. – løpende søknadsfrist.


C. Tilskudd til kultur- og fritidstiltak for grupper/enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne - løpende søknadsfrist.
Et eksempel på mal for innhold i en prosjektbeskrivelse finner du  her.  (PDF, 380 kB) 
Søknad sendes til postmottak@evenes.kommune.no eller Evenes kommune, pb 43, 8539 Bogen i Ofoten merket "Søknad kulturmidler".

Generelt i forbindelse med prosjektbeskrivelser:

  • Å lage en prosjektbeskrivelse er en ypperlig anledning å tenke gjennom prosjektet fra A til Å
  • En god prosjektbeskrivelse er bra å legge ved en hvilken som helst søknad
  • I tillegg er det praktisk å hente tekstutklipp fra prosjektbeskrivelsen ved utfylling av digitale søknadsskjemaer (klipp og lim)