Folkehelse

Folkehelseloven gir kommunene utvidet ansvar for å arbeide med folkehelse. Kunnskapsgrunnlaget som folkehelseprofiler, Ungdataundersøkelsen, Oppvekstprofil m.m. er premissgivende for folkehelsearbeid.

Liland og Bogen barnehager er helsefremmende barnehager. Ut å plukke blåbær i nærmiljø og referanseområder for friluftsliv er en av mange aktiviteter. Bogen barnehage Kommunen har samarbeidet med Midtre Hålogaland friluftsråd om helsefremmende barnehager siden 2010. Våre barnehager har utviklet gode referanseområder for friluftsliv slik som Bobbelurn i Bogen og Utsikten på Liland. Sunt kosthold og nyttevekster er også en av flere temaer barnehagene jobber med.

Fra 2014 til nå har kommunen hatt samarbeidsavtale og arbeidet med helsefremmende barnehager og skoler pågår. Evenes skole har også status som helsefremmende skole. Etter at ny skole ble ferdig så følges dette opp videre.

Fylkeskommunens samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid er regulert gjennom folkehelseloven og gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtale 2018-2021 (PDF, 263 kB)

Kunnskapsgrunnlag

Å kartlegge folkehelseutfordringer og risikofaktorer i kommunen bidrar til kunnskap om helsetilstanden hos innbyggerne og hvilke faktorer som påvirker positivt og negativt. Data fra ulike kilder og kunnskapen herfra gir grunnlag for strategiske beslutninger og veivalg som er nødvendige fremover for å bedre folkehelsa i Evenes.

Livskvalitet er temaet for folkehelseprofilen 2022. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. Folkehelseprofil 2022. (PDF, 2 MB)

Oppvekstprofiler for kommuner inneholder en temaartikkel og oppvekstbarometer med nøkkeltall for kommunen. Oppvekstprofil 2022 (PDF, 2 MB)

UNGDATA er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Svarene fra ungdomsskoleelever i Evenes finner du her:
Ungdataundersøkelsen 2022 Trend (PDF, 3 MB)
Ungdataundersøkelsen 2022 Svarfordeling (PPT, 6 MB)
Ungdataundersøkelsen 2022 Nøkkeltall (PDF, 2 MB)
Ungdataundersøkelsen 2019 (PDF, 980 kB)

Vil du bli med på trim og trening i Evenes?Vil prøve våre turløyper? 

Folkehelseuka og Friluftslivets Uke

Folkehelseuka arrangeres i perioden 9. -16. september. Vi oppfordrer lag og foreninger til å være kreative og finne på aktiviteter til denne uka. Det samme gjelder Friluftslivets uke Friluftslivets Uke 2.-10. september.

Publikasjoner og veiledninger

Lokal mobilisering for økt fysisk aktivitet (PDF, 5 MB) utgitt av Helsedirektoratet og Nordland fylkeskommune 
Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2022 til Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025
Folkehelseundersøkelsen i Nordland - Kommunetabeller

Frivillighetsstrategi Nordland 2020-2024 
Kilder til livskvalitet - Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025
Helsetilstand og faktorer som påvirker helse i Nordland - kunnskapsgrunnlag for Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025