Folkehelse

Folkehelseloven gir kommunene utvidet ansvar for å arbeide med folkehelse. Kunnskapsgrunnlaget som folkehelseprofiler, Ungdataundersøkelsen, Oppvekstprofil m.m. er premissgivende for folkehelsearbeid.

Kommunen har samarbeidet med Midtre Hålogaland friluftsråd om helsefremmende barnehager siden 2010. Våre barnehager har utviklet gode referanseområder for friluftsliv slik som Bobbelurn i Bogen og Utsikten på Liland. Sunt kosthold og nyttevekster er også en av flere temaer barnehagene jobber med.

Fra 2014 til nå har kommunen hatt samarbeidsavtale og arbeidet med helsefremmende barnehager og skoler pågår. Evenes skole har også status som helsefremmende skole. Etter at ny skole ble ferdig så følges dette opp videre.

Samarbeidsavtale

Fylkeskommunens samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid er regulert gjennom folkehelseloven og gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler. Evenes kommune har hatt samarbeidsavtaer med fylkeskommunen siden 2014. Gjeldende  Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune (PDF, 231 kB) med følgende innsatsområder:

 1. Framtidsrettet stedsutvikling og attraktive steder å møtes 
  Tilrettelegging av offentlige steder mennesker kan mates for sosial og fysisk aktivitet, bidrar til a styrke opplevelsen av tilhørighet, identitet og gode liv. En slik stedsutvikling er verdifull for alle aldersgrupper, men har særlig betydning for at barn, unge, eldre og sosialt utsatte borgere skal føle seg inkludert. Et bredt mangfold av steder å møtes er derfor viktig, både utendørs og innendørs. En relevant samfunnsoppgave er å kartlegge hvilken rolle skoler, bibliotek og andre offentlige bygg, samt utemiljøer og friluftsområder, kan ha som møteplasser. Denne tilnærmingen kan være en god sirkulærøkonomisk investering, som også er positiv for klima og miljøutfordringene vi står ovenfor. Å tilrettelegge for at folk kan møtes for lek, utfoldelse, kunst- og kulturaktiviteter bidrar til å forebygge ensomhet og inaktivitet. Dette bygger opp under behovet for å styrke frivillig sektor og tilrettelegge for økt samfunnsdeltakelse i befolkningen.
 2. Barnehage og skole som utvikler og iverksetter læring, helse og livskvalitet
  Å gå i barnehage og skole i inspirerende og trygge miljø, bidrar til at barn og unge får like muligheter for utvikling 2 av gode liv. I Nordland satses det videre på arbeid med helsefremmende barnehager og skoler. Systematisk og langsiktig helsefremmende arbeid skal styrke barn og unges psykiske og fysiske helse, mens økt medvirkning og deltakelse skal gjøre at alle føler seg inkludert. Utvikling av verktøy og materiell for evaluering og utvikling, gjøres basert på barnehagenes og skolenes behov.
 3. Kommunikasjon, informasjon og formidling 
  God kompetanse, tilstrekkelige ressurser og verktøy for kommunikasjon, er avgjørende for at samarbeid skal bidra til å nå målene. Det skaper en felles forståelse av utfordringer og muligheter i nordlandssamfunnet. Basert på faktiske behov. kan offentlig sektor i større grad ta i bruk kommunikasjonsmetoder og verktøy for å fremme sosiale, økonomiske- og klimasmarte valg. Det må være lett for enkeltpersoner, grupper, beslutningstakere og organisasjoner å ta gode valg for seg selv, omgivelsene rundt og samfunnet for øvrig.
   

Tilskudd lokal samfunnsutvikling: https://www.nfk.no/tjenester/tilskudd/samfunnsutviklingsmidler.39842.aspx
Andre tilskuddsordninger

Kunnskapsgrunnlag / Folkehelseoversikt

Å kartlegge folkehelseutfordringer og risikofaktorer i kommunen bidrar til kunnskap om helsetilstanden hos innbyggerne og hvilke faktorer som påvirker positivt og negativt. Data fra ulike kilder og kunnskapen herfra gir grunnlag for strategiske beslutninger og veivalg som er nødvendige fremover for å bedre folkehelsa i Evenes.

Skisse oversikt folkehelse tema - Klikk for stort bildeSkisse folkehelsearbeid - Klikk for stort bilde

FolkehelseoversiktFramlegg (PDF, 2 MB)  Folkehelseoversiktsdokumentet (PDF, 3 MB)  Ny oversikt er under ferdigstillelse.

Bomiljø er temaet for folkehelseprofilen 2023. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. Folkehelseprofil 2023 (PDF, 2 MB)

Oppvekstprofiler for kommuner inneholder en temaartikkel og oppvekstbarometer med nøkkeltall for kommunen. Oppvekstprofil 2023 (PDF, 2 MB)

UNGDATA er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Svarene fra ungdomsskoleelever i Evenes finner du her:
Ungdataundersøkelsen 2022 Trend (PDF, 3 MB)
Ungdataundersøkelsen 2022 Svarfordeling (PPT, 6 MB)
Ungdataundersøkelsen 2022 Nøkkeltall (PDF, 2 MB)
Ungdataundersøkelsen 2019 (PDF, 980 kB)

Publikasjoner og veiledninger

Lokal mobilisering for økt fysisk aktivitet (PDF, 5 MB) utgitt av Helsedirektoratet og Nordland fylkeskommune 
Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2022 til Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025
Folkehelseundersøkelsen i Nordland - Kommunetabeller
Frivillighetsstrategi Nordland 2020-2024 
Kilder til livskvalitet - Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025
Helsetilstand og faktorer som påvirker helse i Nordland - kunnskapsgrunnlag for Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 

Vil du bli med på trim og trening i Evenes?Vil prøve våre turløyper? 

Folkehelseuka og Friluftslivets Uke

Folkehelseuka 2024 er 9. – 15. september . Vi oppfordrer lag og foreninger og kommunale enheter til å være kreative og finne på aktiviteter til denne uka. Tips finner du her. Bli også med på Friluftslivets Uke 31. august – 8. september.