Rudolfsletta, Liland - detaljregulering, høring og offentlig ettersyn

Evenes formannskap vedtok i sak 37/23 den 09.mai 2023 å legge detaljreguleringsplan for Rudolfsletta, Liland til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Evenes formannskap vedtok i sak 37/23 den 09.mai 2023 å legge detaljreguleringsplan for Rudolfsletta, Liland til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Les mer under Høringer her: https://www.evenes.kommune.no/politikk-og-samfunn/kunngjoringer-horinger/