Invitasjon til orienteringsmøte vedr. omregulering på Rudolfsletta

9. januar ble det varslet oppstart av omreguleringsarbeid for deler av Rudolfsletta, Liland, Evenes kommune.
I forbindelse med planvarsel, ønsker vi tilbakemelding fra berørte naboer og interessenter til reguleringsarbeidet.
Vi inviterer derfor til orienteringsmøte med berørte.

TID: Onsdag 1. februar KL 1800
Sted: Evenes skole, aulaen (Liland).

Dagsorden for møtet:

  1. Presentere forslagsstiller og evt. plankonsulent
  2. Hva er en reguleringsplan?
  3. Hva sier overordnet plan om planområdet og gjeldende reguleringsplan
  4. Hva skal planlegges (formål, utnyttelse, høyder, etc.)
  5. Hva kan bli virkningen av tiltaket
  6. Plan for medvirkning
  7. Tidsplan – milepæler

 

På møtet stiller representanter fra Evenes kommune. Planvarsel og videre planarbeid vil bli presentert i form av kart og presentasjon. Har du ikke anledning å stille på møtet kan du kontakte Stein-Even Fjellaksel
på telefon 41105187 eller stein-even.fjellaksel@evenes.kommune.no.
Du vil da få muligheten til å bli tilsendt den presentasjonen som blir holdt på møtet. Dokumenter tilknyttet planvarsel er tidligere sendt ut til berørte, men finnes også på kommunens hjemmeside:
https://www.evenes.kommune.no/politikk-og-samfunn/kunngjoringer-horinger/