Kriseberedskap

Vi jobber for at Evenes kommune skal være trygt og ha beredskap for krisehåndtering.

Kommunens rolle ved kriser

Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. 

Kommunen samarbeider om samfunnssikkerhet og krisehåndtering med mange andre myndigheter - som Statsforvalter, Politi, Sivilforsvaret, Forsvaret og nabokommuner.

Hendelser skal i utgangspunktet håndteres innenfor den normale virksomhet. Når det vurderes at denne ikke klarer å håndtere hendelsen, aktiviseres den kommunale kriseledelsen. Ordfører og kommunedirektør beslutter om den kommunale kriseledelsen skal samles og/eller planlagte krisehåndteringstiltak skal iverksettes.  

Kommunal kriseledelse

Ordfører er leder av kommunen kriseledelse. 

Ordfører er kommunens talsperson ved krisehendelser.

Kommunal beredskapsorganisasjon

Ved krisehendelser har kommunen vil kommunen iverksette tiltak etter behov. Utpekte funksjoner går inn i definerte roller - i et omfang tilpasset aktuell situasjon. 

Psykososialt kriseteam

I kommunen er det et eget kriseteam - med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid. Kriseteamet består av leder, spesialsykepleier i psykisk helse, kommuneoverlege og prest. Andre roller som helseykepleier kan bli innkalt ved behov. 

Kriseteamet mobiliseres etter vurdering av behov av nødetatene, legevakt/AMK eller kommunal kriseledelse. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp. Les mer om kriseteam her. 

Egenberedskap

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? DSB - direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - har utviklet kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.