Kriseberedskap

Vi jobber for at Evenes kommune skal være trygt og ha beredskap for krisehåndtering.

Kommunens rolle ved kriser

Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. 

Kommunen samarbeider om samfunnssikkerhet og krisehåndtering med andre myndigheter - som Statsforvalter, Politi, Sivilforsvaret, Forsvaret og nabokommuner.

Hendelser skal i utgangspunktet håndteres innenfor den normale virksomhet. Når det vurderes at denne ikke klarer å håndtere hendelsen, aktiviseres den kommunale kriseledelsen. Ordfører og kommunedirektør beslutter om den kommunale kriseledelsen skal samles og/eller planlagte krisehåndteringstiltak skal iverksettes.  

Kommunal kriseledelse

Ordfører er leder av kommunens kriseledelse. 

Ordfører er kommunens talsperson ved krisehendelser.

Kommunal beredskapsorganisasjon

Ved krisehendelser vil kommunen iverksette tiltak etter behov. Utpekte funksjoner går inn i definerte roller - i et omfang tilpasset aktuell situasjon. 

Psykososialt kriseteam

I kommunen er det et eget psykososialt kriseteam - med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid. Kriseteamet består av leder, spesialsykepleier i psykisk helse, kommuneoverlege og prest. Andre roller som helseykepleier kan bli innkalt ved behov. 

Kriseteamet mobiliseres etter vurdering av behov av nødetatene, legevakt/AMK eller kommunal kriseledelse. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp. Les mer om kriseteam her.