Tildeling av tilskudd for å inkludere barn og unge

Midlene skal gå til fritids- og ferieaktiviteter rettet mot barn og unge som står i fare for å falle utenfor.

Tildeling

Evenes kommune har fått tilskudd fordelt over tre år:

Tilskudd til inkludering
År Beløp
2023 kr 157 000,-
2024 kr 91 000,-
2025 kr 75 000,-

Bakgrunn for tilskuddet

- For barn og unge som vokser opp i lavinntekt kan økonomi hindre deres mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Spesielt nå, med ei høy prisstigning som rammer de familiene som har aller minst aller hardest. Gode lavterskeltilbud tilpasset lokale behov er derfor viktig for at alle barn og unge skal kunne få være med, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

- Regjeringa vil at alle barn i Norge skal vokse opp med mulighet til å vøre del av det fellesskapet som fritidsaktiviteter er. Aktivitet og deltakelse bidrar til å inkludere barn og unge og forebygger ensomhet og utenforskap, seier Toppe.

Målgruppa er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter ordninga. Les mer om saken her: 

Tildeling av 664 millioner kroner til inkludering av barn og unge - BUFdir