Regnskap 2022

Høyere inntekter enn forventet mot slutten av regnskapsåret 2022, samt økonomistyring i driftsenhetene gjør at Evenes kommune leverer et høyere driftsresultat enn forventet

Regnskapet er oversendt KomRev NORD for revidering 22.02.

Urevidert driftsregnskap viser et positivt netto driftsresultat på kr 6 358 373 og et regnskapsmessig resultat på kr 0 etter netto avsetninger til disposisjonsfond med kr 3 163 070. Dette er kr 11 035 073 utover budsjettert.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse etter totale investeringsutgifter på kr 47 907 766. For å saldere regnskapet er bruk av lån redusert fra kr 41 345 000 til kr 33 685 314. 

Kommunedirektøren berømmer alle som har stått på for å levere et godt resultat. Vi har på slutten av året fått store merinntekter som er tilfeldige. De aller fleste enhetene har holdt seg innenfor sin budsjettramme, noe som gjør at vi kan styrke vår buffer på disposisjonsfondet. Vi er inne i en dyr tid med høy inflasjon og et økende rentenivå som påvirker også kommuneøkonomien. Det at vi i 2022 kan styrke disposisjonsfondet gir mer forutsigbarhet for framtiden. Merinntektene i 2022 er imidlertid ikke noe vi kan regne med i årene framover. Det er fortsatt behov for nøkternhet og stram økonomisk styring i årene som kommer.

Kommunen har krevende høy gjeld. Samtidig som at vi må møte den økte etterspørselen knyttet til bolig og næring på en god måte, og tilrettelegge for vekst.

Årets driftsresultat kommer godt med i økonomiplanperioden der vi har saldert budsjetter med høy bruk av disposisjonsfond for å gå i balanse.

Årsaker til det gode resultatet

Det er flere årsaker til et bedre resultat enn forventet. Hovedårsaker er inntekter ut over forventet mot slutten av året, samt god økonomistyring i enhetene:

Mindreforbruk på rammeområdene, når man korrigerer for avsetning til bundne driftsfond er om lag 4,9 mill. kr.

  • Merinntekt skatt og rammetilskudd på til sammen 4 mill. høyere enn budsjettert.
  • Merinntekt fra havbruksfond ca.2 mill.

Evenes kommune fikk i slutten av året full dekning for koronautgifter. Det var lenge beheftet usikkerhet rundt dekning av disse utgiftene, slik at det ikke budsjettert med dette. I november fikk kommunen slik kompensasjon.

Investeringer

Kommunen har i 2022 gjort flere investeringer. Blant annet er det satset på velferdsteknologi, sikker trafikkavvikling ved Evenes skole, med ny holdeplass, ledningsnett vann, oppgradering av kommunale veger, hjemmeside og sanering av gamle Bogen skole. Sluttoppgjøret knyttet til Evenes skole er også regnskapsført i 2022.

Urevidert driftsregnskap finner du her: Regnskap 2022 (PDF, 4 MB)