Kommunen fikk tilskudd til boligutvikling

Evenes kommune fikk kr 1 330 000,- i tilskudd til prosjektet “Bærekraftig bostedsutvikling i Evenes kommune”. 

Vi er en av kommunene som har fått tilskudd fra Husbanken til boligtiltak i distriktene i 2024. Boligprosjektet vårt handler om hvordan kommunen som planmyndighet, forvalter og etterspørrer etter boliger kan få til et helhetsprosjekt gjennom privat og offentlig samarbeid. Målsettingen er å få en økt takt i boligbyggingen som gir større fleksibilitet i boligmassen, stimulere til ulike boligtyper og fremme til fortetting gjennom leiligheter og andre typer familieboliger. 

Husbanken fikk 57 søknader om bostedstviklingstiltak, og har sammen med Distriktssenteret plukket ut 25 prosjekt som får tilskudd. 

Husbanken og Distriktssenteret har prioritert prosjekt som vil utvikle nye samarbeidsformer, utprøving av nye boligkonsepter og virkemidler som bidrar til økt tilgang på boliger. For eksempel: Modellar for eie-til leie og sikring mot tap ved salg av nye boliger, nye måtar å samarbeide med utbyggere og andre aktører på, for å styrke boigmarkedet.