Høring samiske stedsnavn

Samisk stedsnavnstjeneste har reist navnesak på og kommet med foreløpig tilråding når det gjelder samiske stedsnavn i Myrnesområdet og Snubba. Stedsnavnloven § 8 vektlegger lokale organisasjoners rett til å uttale seg i stedsnavnsaker som de har en særlig tilknytning til. Høringsfrist er 27. august.

Sametinget har ansvar for å utføre samisk stedsnavnstjeneste etter stedsnavnloven og uttaler at skrivemåten tilrås i henhold til § 3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivings-prinsipp i nordsamisk, § 4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. Allmenn kjente ord skal likevel følge gjeldende rettskriving, lovforskriften § 4. Evenes kommune tilhører tornesamisk dialekt.

Evenes kommunes oppgave er å kunngjøre høringen og samordne lokale høringssvar.

Foreløpig tilråding til skrivemåte finner du her. (PDF, 900 kB)

Høringssvar sendes Evenes kommune på e-post postmottak@evenes.kommune.no eller pr. brev til Evenes kommune, pb 43, 8539 Bogen innen 27. august.

Ev. spørsmål til skrivemåte/tilråding rettes til Ardis Ronte Eriksen, seniorrådgiver Sametinget, kontaktinfo her.