Forbereder storinnrykk i Evenes og Tjeldsund

Innen få år kan innbyggertallet i Evenes og Tjeldsund øke med hele 1000 personer. Både Evenes, Tjeldsund og kommunene rundt må forberedes på storinnrykk, viser en samfunnsanalyse som de to fylkeskommunene i Nord-Norge har fått utarbeidet. 

I løpet av noen få år er etableringen av både base for maritime patruljefly og fremskutt base for kampfly på plass, samt utviding av Norges brannskole i Tjeldsund.  
– Da må Evenes og Tjeldsund være rustet til å kunne ta imot alle som kommer, både faste innbyggere, pendlere og besøkende. En så stor etablering vil gi mange positive ringvirkninger, men for to små kommuner er det samtidig krevende, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Pendling og bosetting 

Både Evenes kommune nord i Nordland og Tjeldsund kommune sør i Troms og Finnmark, opererer i et arbeidsmarked som går på tvers av de to fylkene i Nord-Norge. Samfunnsanalysen viser at spesielt tilretteleggingen for pendling fra Narvik og Harstad må på plass.   
– Mange av de som skal arbeide ved flystasjonen, og levere tjenester til Forsvaret, vil pendle fra de nærliggende kommunene. Dermed må spesielt tilgangen til gode busstilbud på plass, sier fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo. 

Positive ringvirkninger 

De to fylkeskommunene har gått sammen om den grundige samfunnsanalysen, som viser hvordan den økte aktiviteten ved basen og brannskolen kommer til å påvirke blant annet transportsystemer, boligmarked og offentlige tjenesteleveranser.  
– Når basen er ferdig utbygd og etablert, vil den gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene, både i Sør-Troms og i nordre Nordland. Samtidig må det legges til rette for offentlig tjenesteyting for både pendlere og de som ønsker å bosette seg i kommunen, slik at etableringen skjer så smidig som mulig, sier ordfører i Evenes Terje Bartholsen. 

Koster å legge til rette 

Norvoll er enig med Mo i at lokalsamfunnene og de som skal arbeide der må få gode rammer å fungere i. De stiller begge spørsmål om hvorfor Evenes ikke har fått økonomisk støtte til å gjøre kommunen klar til denne ekstreme økningen i aktivitet og arbeidsplasser.  
– Store etableringer medfører ofte utfordringer på en rekke områder. Det er verken gratis eller gjort over natta å tilrettelegge infrastruktur og levere helsetjenester, skoletilbud og annen offentlig tjenesteproduksjon i større skala enn før, sier Norvoll. 

Arbeidsmarkedet påvirkes 

Likevel viser samfunnsanalysen at Evenes, Tjeldsund og omliggende kommuner er relativt godt rustet, selv om de blir berørt på forskjellige måter. Analysen kommer med noen anbefalinger som både er spennende og utfordrende.  
– Arbeidsmarkedet kan påvirkes, flere vil flytte til Evenes og kommunene rundt, og mange vil pendle til Evenes. Videre kan lokale tjenesteleverandører komme til å bli etterspurt, og vi i det offentlige må være forberedt på å kunne levere gode tjenester til rett tid, sier ordfører Bartholsen. 

Responsen fra de to fylkesrådslederne er betryggende for ordføreren.  
– Vi skal i alle fall bidra med vårt for å legge til rette for kommunen og aktiviteten som kommer på Evenes og i Tjeldsund, konkluderer Mo.  

Her kan du lese selve samfunnsanalysen: Ringvirkninger og samfunnseffekter av nye etableringer i Evenes og Tjeldsund (PDF, 3 MB)