Spillemidler

Man kan søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, lokale kulturarenaer, løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.

Utfyllende info om spillemidler, hva du kan søke midler til og hvor mye osv. finner du i heftet Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet  og nettside her. Om spillemidler til Kulturbygg/Lokale kulturarenaer se utfyllende info her. NB! Man søker via anleggsregisteret.no her også. Klikk på Lokale kulturarenaer.
Vi hjelper til med prosjektbeskrivelse og søknad.

Oversiktlig info om søknadsprosessen anlegg for idrett og fysisk aktivitet finner du her.

Hefte med bestemmelsene for tilskudd anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan lastes ned her. (PDF, 778 kB) Bestemmelsene endrer seg fra år til år, så det er viktig å sette seg inn i årets bestemmelser.

Oversikt anlegg med anleggsnr i Evenes kommune finner du når du søker her. Eventuelle feil eller nye opplysninger om anlegg meldes til kommunen som oppdaterer lista hver høst. Se også 4 siders medieomtale anlegg i Evenes i link til Idrett&Anlegg nr. 5-2022. (PDF, 5 MB)   

Innspill rullering. Ved den årlige rulleringa av handlingsplanen i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, så ønsker vi følgende info ved registrering av nye anlegg:

Innspillsinfo for oversikt
Anleggseier og søker Type anlegg og anleggssted Antatt kostnad (kr) Andel spillemidler av antatt kostnad (kr) Annen finans-iering (kr) Antatt bygge-år

Forskuttering.
Søker som har fått tilsagn om spillemidler fra fylkeskommunen, kan søke kommunen om mellomfinansiering i form av forskuttering av spillemiddelandelen i påvente av utbetaling.

Kø og søknader kan fornyes
Det kan gå noen år før en godkjent spillemiddelsøknad får statlig tilskudd. Husk at også tidligere søknader som ikke har fått tilsagn, må fornyes/gjentas hvert år inntil tilsagn er tildelt. Når det statlige tilskuddet er innvilget, har søker 2 år på seg til å sluttføre anlegget og utarbeide regnskap.

Når anlegget er ferdig: 

  1. Søker fyller ut regnskapsskjema/regnskapssammendraget og sender dette sammen med alle originalbilag til egen revisor, om total kostnadsramme er under 400 000 kr. Er kostnadene mer enn 400 000 kroner, må regnskapssammendraget sammen med originale bilag sendes / leveres til kultur- og folkehelsekoordinator som tar dette videre til kommunerevisjonen.
  2. Søker tar kontakt med kultur- og folkehelsekoordinator, for en befaring av anlegget, der man vurderer om anlegget er bygd i henhold til godkjente planer.
  3. Når regnskapet er godkjent, anmoder kultur- og folkehelsekoordinator fylkeskommunen om utbetaling av spillemiddeltilskuddet.
  4. Når spillemiddeltilskuddet er overført til kommunen, blir det videreført til anleggseier.