Psykisk helse

Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse. Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet.

For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plagene.

Hvem kan få hjelp

Psykisk helsehjelp gis til personer, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer etter en eller flere av disse kriteriene:

  • Nedsatt fungering i dagliglivet 
  • Langvarig, lett til moderat psykisk helseproblem.
  • Funksjonsfall (brått ikke klarer å fungere som normalt) grunnet mildere eller kortvarige psykiske helseproblemer som krever profesjonell hjelp over en tidsperiode.
  • Motivert for endring og en bedringsprosess.

Hjelpen ytes etter søknad. 

Ved akutt sykdom

Kontakt din fastlege eller legevakta , telefon 116 117 
Ved livstruende tilstander, ring 113. 

Ved akutt krisesituasjon, ring ambulant akutteam Narvik, telefon 769 68611

Er du under 18 år?

Skolehelsetjenesten er første kontaktpunkt for deg som er under 18 år. På nettsiden til Alarmtelefonen for barn og unge  -116 111 finner du mye god informasjon om hvem du kan snakke med.

Hva kan jeg få hjelp til?

Psykisk helsehjelp kan bestå av et eller flere av punktene under:

  • Bistå bruker med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov.
  • Motivere bruker til deltakelse på ulike aktiviteter.
  • Motivere bruker til å etablere eller oppsøke sitt sosiale nettverk.
  • Støtte- og/eller veiledningssamtaler.
  • Nettverksmøter.

Psykisk helsehjelp ytes av helse- og sosialfaglig personell med spesialisering innen psykisk helse og / eller rus.
Du søker psykisk helsehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse - og omsorgstjenester 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.