Individuell plan og koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorg- og sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet en koordinator og individuell plan hvis du selv ønsker det.

En individuell plan hjelper deg å sette langsiktige mål for hvordan du skal mestre hverdagen.

Hvem har rett til individuell plan og koordinator?

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til en individuell plan og en koordinator. Du kan søke om å få en koordinator selv om du ikke ønsker å utarbeide en individuell plan.

Hva gjør en koordinator?

En koordinator er en kontaktperson som samarbeider med deg om innholdet og fremdriften i din individuelle plan. 

Koordinernede enhet har det overordnede ansvaret for å oppnevne, lære opp og veilede koordinatoren.

Hvorfor ha en individuell plan?

Hensikten med en individuell plan er at tjenestene du mottar skal fremstå helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger.

  • En individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Kommunen skal sikre at det til enhver tid er én person – en koordinator –  som har hovedansvaret for å følge opp deg som tjenestemottaker.
  • Planen skal bidra til en god oversikt over hvilke tjenester som er aktuelle og hvem som har ansvar for oppfølging på de ulike områdene.
  • Planen skal inneholde en oversikt over de mål som er viktige og hvilke tiltak som kan bidra til at målene blir nådd. Målene vil være synlige for alle som yter tjenester og bidra til at alle trekker i samme retning til det beste for den det gjelder.
  • Planen skal bidra til å styrke samhandlingen mellom deg, eventuelle pårørende og kommunen.

Slik søker du

For å søke om en individuell plan og ønske om koordinator bruker du søknadsskjemaet under. For å søke må du logge inn med ID-porten.

Søk om individuell plan og koordinator: Søk om Individuell plan og koordinator her

Samtykke

Som hovedregel skal ingen utarbeide en individuell plan for deg uten at du samtykker til det. Koordinatoren din hjelper deg med samtykket tidlig i planarbeidet.

Alle over 15 år skal selv samtykke til individuell plan hvis de er i stand til det.