Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk er et helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot seniorbefolkningen i kommunen

Målet er at den enkelte skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år.

Forebyggende hjemmebesøk er en oppsøkende individrettet råd- og veiledningstjeneste til hjemmeboende eldre. Tjenesten tilbyr hjemmebesøk til innbyggere det året de fyller 75 år og 81 år.  Aktuelle innbyggere får invitasjon til dette besøket pr post. Tilbudet er frivillig og gratis. Ansatte har taushetsplikt.

Hensikten med besøket er: 

• Å møte kommunens innbyggere i sitt eget hjem.  

• Å gi informasjon om kommunens tilbud til denne aldersgruppen 

• Å kartlegge forhold som kan ha betydning for den enkeltes helse  

• Å avklare eventuelle utfordringer de opplever i hverdagen og iverksette tiltak for å opprettholde eller forbedre funksjonsevnen, helse og trivsel for den enkelte 

• Å ha en arena der eldre i kommunen kan få kjennskap til kommunens tilbud både innenfor helse, kultur, idrett og frivillighetsfeltet 

• Hvis du har vedtak om dagsenter eller tjenester fra hjemmesykepleien, har du allerede en kontaktperson i kommunen, og vil da ikke få tilbud om forebyggende hjemmebesøk.