Ordfører

Ordfører er kommunens fremste folkevalgte.

Terje BartholsenTerje Bartholsen (AP) er ordfører i Evenes kommune. Ordførerens verv er på heltid, og han har kontor i rådhuset.

Kontaktinformasjon:

Telefon til rådhusets ekspedisjon: 76 98 15 00.
Mobiltelefon: 92 43 55 20

Epost: terje.bartholsen@evenes.kommune.no

Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen, og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der han er valgt som medlem. Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem. Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jmf. kommuneloven § 6-1.

Varaordfører

Dersom ordfører trer midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, og det velges ny varaordfører. Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegne.

Svein NilsenSvein Nilsen (SP) er varaordfører i Evenes kommune.