Tilfluktsrom

Et tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom hvor mennesker kan søke beskyttelse.

Det finnes ikke offentlig tilfluktsrom i Evenes kommune. Offentlige tilfluktrom ble gjerne bygget i byer og større tettsteder for å gi vern til folk som bor og oppholder seg tettere.

Det kan finnes private tilfluktrom i kommunen, men disse er forbeholdt de som normalt oppholder seg i det aktuelle bygget. Evenes kommune har ikke fullstendig oversikt over private tilfluktrom.