Årsmelding og regnskap

Årsmelding

I årsmeldingen gir kommunedirektøren et overblikk over status for kommunen for forrige år med vurdering av måloppnåelse, økonomisk resultat og status på viktige aktiviteter. 

Årsregnskap 

Årsregnskapet viser kommunen inntekter og utgifter forrige år.  Årsregnskapet legges fram og behandles samtidig med årsmeldingen.

Tertialrapportering

Kommunedirektøren legger fram statusrapporter (tertialrapportering)  etter utgangen av hver tertial/hver fjerde måned (30.04 og 31.08). 

I rapporteringen angis status på driften og økonomistyring, samt status for oppfølging av politiske vedtak.

Handlings- og økonomiplaner 

Hvert år vedtar kommunestyret budsjett for kommende år, samt handlings- og økonomiplan for de neste fire årene.