Duorga Snubba kultursti

Reindriftssamer slo seg ned i Snubba fra 1700-tallet og utover. De ble bofaste med rein, jordbruk og fiske som levevei. Langs kulturstien får du se flere gammetufter som er spor etter denne markesamiske bosettinga. Skiltene forteller også om læstadianske predikanter, sterk gudstro og helbredere. På hvert skilt er det qr-koder til info på Sametingets hjemmeside. På filmklipp kan du se spennende fortellinger om bl.a. huldra. Kulturstien er 2 km lang. Den følger stort sett Snubbaveien, Heikaveien og Attegårdsveien i lett terreng. 

Kart over Duorga / Snubba kultursti. Stien starter ved Snubba grendehus, og ender på Vierahak.
Avdøde Aslaug Olsen (1928-2016) fra Duorga/Snubba og mangeårig medlem av Evenes Bygdeboknemnd var på svært mange befaringer etter kulturminner og hadde god hjelp fra Tromsø Museum til å få disse registrert. I 2005 ga Olsen ut heftene «Registrering av fortidsminner – gammetufter i Snubba og Osmark» og «Samiske stedsnavn i Snubba med historier og ordforklaring» med over 100 samiske stedsnavn. Noen år senere ble boka «Samiske stedsnavn i Evenes = Evenási sámi báikenamak» utgitt, forfattere var Martin Myrnes og Aslaug Olsen.

Våren 2020 deltok Sametinget på et av de første møtene til arbeidsgruppa for kulturminneplanen. Det ble en god dialog mellom arbeidsgruppa, kommunen og Sametinget om etablering av kultursti i Snubba. Senere på et folkemøte i Østervik i september 2020, var det å skilte kulturminner i Duorga/Snubba et av tiltakene som det var enighet om at man skulle legge inn i kommunens kulturminneplan.

Med forankring i kommunens kulturminneplan og samfunnsplan så søkte kommunen og fikk kr. 160 000 til kulturstien fra Sametinget i våren 2021. Samtidig søkte Sametinget og fikk et større tilskudd fra Riksantikvarens BARK-prosjekt (Bevaringsprogrammet for arkeologiske kulturminner).  I tillegg har Sametinget selv bidratt med en betydelig egenandel og de og kommunen står som prosjekteiere.

Lokalt så har kunnskapsbærer og historieformidler Geir Elvebakk Moski vært en nøkkelperson for kulturstien, fra kulturminneplanarbeidet til realisering av kulturstien. Regionens kompetansesenter for samisk kultur, historie og språk, Várdobáiki samisk senter, har bidratt særlig med språk- og stedsnavnskompetanse. Sametinget og kommunen har også samarbeidet med Snubba grendelag og Moski Reiseliv.

På Sametingets hjemmeside finner du mer info og filmklipp, se her