Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Økonomiske ytelser

Arbeidsavklaringspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statArbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i en overgangsperiode. På grunn av en sykdom eller skade har en behov for arbeidsretta tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Erstatter attføringspengar, rehabiliteringspenger og tidsavgrensa uførestønad.

Barnetrygd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statBarnetrygd blir som hovedregel gitt automatisk for alle barn under 18 år som fødes i Norge. Barnetrygden utbetales til mor, med mindre foreldrene gir beskjed om at far skal ha barnetrygden utbetalt til seg. Foreldre som har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet kan velge å dele barnetrygden.

Bostøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statStønad fra Husbanken for husstander med lave inntekter og/eller høye boutgifter. 

Kommunene har likevel en viktig oppgave i forbindelse med bostøtte. Dette knyttet til informasjon og rådgivning. 

Dagpenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statEn ytelse til arbeidsløse eller permitterte personer. Ytelsen er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. 

Engangsstønad

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statKvinner som ikke har opparbeidet rett til forelderpenger får utbetalt engangsstønad ved fødsel eller adopsjon av barn. Foreldrepenger, kontantstøtte, omsorgspenger, stønad til enslig forsørger og adopsjon er alle egne emneord.

Foreldrepenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statForeldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Det er en forutsetning at den som mottar foreldrepenger har omsorgen for barnet og ikke er i arbeid.

Gjeldsrådgivning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Privatøkonomi, Økonomiske ytelser, Emneord

kommuneHar du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Kontantstøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statDu kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen.Kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.

Omsorgslønn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

kommuneOmsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem.

Omsorgspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statFormålet med omsorgspenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstakere i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom.

Rehabiliteringspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statYtelse til livsopphold ved sykdom skade eller lyte som fører til at en ikke kan utføre arbeid. Attføringsytelser, sykepenger, uførepensjon og uførestønad er egne emneord. 

Ordningen med rehabiliteringspenger er opphørt fra 1. mars 2010. Fra samme tidspunkt er det innført en ny stønad som erstatter tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger.

Reiseutgifter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statDekning av reiseutgifter til persontransport ved behandling og rehabiliteringsopphold. Medregnet utgifter til følge.

Sosialhjelp

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

kommuneØkonomisk stønad som skal sikre hjelp til livsopphold. Med dette menes penger som regnes nødvendig for å leve.

Stønad til enslig forsørger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statØkonomisk ytelse som skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn. Skal stimulere til sjelvforsørging. Medregnet overgangsstønad og støtte til barnetilsyn, utdannelsesstøtte og støtte til flytting.

Stønad ved arbeidsmarkedstiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statØkonomisk ytelse ved deltaking i arbeidsmarknadstiltak. Basisytelse og barnetillegg skal dekke utgifter til livsopphold og blir gitt for de dagene en deltar i tiltaket.

[12  >>