Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Evenes som Trafikksikker kommune

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

bogen-e10-1000

Kommunestyret i Evenes vedtok 9.9. at Evenes skal bli en trafikksikker kommune.  I forbindelse med arbeidet med Evenes som folkehelsekommune engasjerte vi en folkehelsekoordinator fra 1.9. for en periode på 2 år. Folkehelse er også trafikksikkerhet som vil synliggjøres i trafikksikkerhetsplanen som nå er under revidering. Folkehelse skal etableres på tvers i den kommunale organisasjonen og gjenspeiles i vårt arbeid. Dermed skal også trafikksikkerhetsfokus være en del av vårt fokus i våre planer. Dette gjelder spesielt folkehelse, trafikksikkerhetsplan og kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

En godkjenning som “Trafikksikker kommune” innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet.

Målgruppen for det holdningsskapende arbeidet i Evenes vil være alle innbyggerne, og også et arbeid i
samarbeid med vår skole og våre barnehager.  En deltakelse i prosjektet “Trafikksikker kommune” i samarbeid med Trygg Trafikk og Nordland Fylkeskommune vil gi Evenes kommune et verktøy i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.

 Kommunestyret vedtok følgende:

1. Evenes kommune har som mål å bli Trafikksikker kommune, og søker om deltakelse i prosjektet
“Trafikksikker kommune” i regi av Trygg Trafikk og Nordland Fylkeskommune.

2. Kommunestyret vil vurdere eventuelle økonomiske konsekvenser av deltagelsen i prosjektet ved
rullering av økonomiplanen.

3. Kommunestyret vedtar med henvisning til kommunelovens § 10 å etablere et trafikksikkerhetsutvalg bestående av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Trafikksikkerhetsutvalget er styringsgruppe for prosjektet, og rådmannen gis fullmakt til å etablere arbeidsgruppe.

4. Formannskapets gis fullmakt å velge representanter til trafikksikkerhetsutvlaget.  

Se kommunestyrets behandling på KommuneTV.

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som veieier, skole- og barnehageeier, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester har kommunen et ansvar for å forebygge ulykker. I tillegg har kommunen, med bakgrunn i lover og forskrifter, en plikt til å arbeide tverretatlig og systematisk med trafikksikkerhet.

Kriterier for Trafikksikker kommune:
• Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann.  Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder
• Kommunen har et eget utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
• Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder
regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
• Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
• Kommunen har en trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan.  Planen har rullerings- og rapporterings-rutiner. Planen ivaretar både holdningsbearbeidende/trafikantrettede- og fysisk tiltak.
• Kommunen har innarbeidet sjekklister for alle kommunens sektorer.
• Kommunen påvirker lokale lag og foreninger til å ha regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet.

Arbeidet starter umiddelbart fra administrasjonen og ser fram til at formannskapet velger et trafikksikkerhetsutvalg og rådmannen skal da velge en arbeidsgruppe.

Har du kommentarer eller forslag til oss, skriv det gjerne ned i kommentarfeltet.

 lik-oss-p-facebook

{jcomments on}