Utvidet planvarsel og begrenset høring av oppdatert planprogram for Områdeplan Evenes

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Evenes kommune viser til tidligere planvarsel datert 21.02.2019, som omfattet offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Områderegulering Nautå datert 30.01.2019. Fristen for innspill og planvarsel var 04.04.2019.

Områdeplan EvenesEvenes kommune (Formannskap – 20.04.2021) har besluttet å sende oppdatert planprogram på nytt offentlig ettersyn, med begrenset høring mht. innspill. Ny høring av planprogrammet inkluderer også en mindre utvidelse av plangrense østover forbi avkjørsler til Kvitforsveien, Liakollen og fram til Svartberget. Forslaget til utvidelse av planområdet skal ivareta hele veianlegget for Flyplasskrysset – E10, slik det er definert av Evenes kommunes innspill til Nasjonal transportplan den 15.04.2021. Utvidelsen av planområdet er vurdert til ikke å medføre endringer i omfanget av planlagte utredninger.

Nytt offentlig ettersyn kunngjøres på kommunens hjemmeside, og sendes ut til grunneiere, interessehavere og myndigheter. Norconsult bistår med arbeidet.

Bakgrunnen for nytt offentlig ettersyn er som følger:
1. Et planprogram skal normalt fastsettes innen 10 uker etter fristen for å gi høringsuttalelser, jf. konsekvensutredningsforskriften § 16, 2. ledd. For Områdeplan Evenes, ble planprogrammet ikke fastsatt innen denne fristen, og planlegges nå fastsatt i juni 2021.

Evenes kommune er ikke kjent med nye forhold av vesentlig betydning som har kommet til i etterkant av opprinnelig høring av planprogrammet for to år siden. Kommunen ønsker imidlertid å innhente informasjon om og avdekke ev. nye momenter, som bør inngå i oppdatert/revidert planprogram.

2. Reguleringsplanen har byttet navn fra Områderegulering Nautå til Områdeplan Evenes.

3. Forslag til utvidelse av planområdet for å ivareta hele veianlegg for Flyplasskrysset – E10, slik det er definert av Evenes kommune i sitt innspill til Nasjonal transportplan, den 15 april 2021.

Oppdatert/revidert planprogram i april 2021 har hovedsakelig samme innhold som planprogrammet fra 2019. Det er utført mindre endinger mht. innspill som kom i 2019. Videre er det lagt til et innledende notat og et kapittel 8 som redegjør for historikk og planprosess i perioden 2019 - 2021.

Nye innspill og merknader til utvidet planvarsel og/eller planprogrammet
Dersom du/dere er kjent med nye momenter som er kommet til etter høring i 2019, og som bør inngå i oppdatert/revidert planprogram før fastsettelse, bes dette rettes skriftlig på epost til:
Norconsult, Harstad: innen 8. juni 2021

Spørsmål og henvendelser om planarbeidet kan rettes til Norconsult ved Lars André Uttakleiv på tlf. 470 57 419.

Alternativt kan Stein-Even Fjellaksel i Evenes kommune kontaktes på tlf. 411 05 187

Vedlegg:

pdf Områdeplan Evenes - utvidet planvarsel og ny høring av planprogram (176 KB)

pdf Områdeplan Evenes - Planprogram revidert 2021 (3.46 MB)

pdf Områdeplan - Innspill til planavarsel og planprogram 2019 (4.28 MB)

pdf Områdeplan Evenes - Merknadssammenstilling etter planvarsel april 2019 (227 KB)

pdf Områdeplan Evenes - Formannskapet 20.04.21 (564 KB)