Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forprosjekt: Omsorgsboliger for personer med nedsatt funksjonsevne

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

I desember 2020 besluttet kommunestyret at det i 2021 skulle vurderes et forprosjekt om bygging av nye boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Forprosjektet skal avklare følgende punkter før saken sendes til poltisk behandling:
1. Dimensjonering - behov for omsorgsboliger
2. Omsorgsboligenes innhold
3. Bemanning

Dimensjonering - behov for omsorgsboliger

Evenes kommunes botilbud til personer med nedsatt funksjonsevne har idag «en base» som består av et bygg med to omsorgsleiligheter, en avlastningsleilighet og en personalbase. I tillegg har kommunen fire boliger som er plassert rett over veien for basen. Boligene som er plassert utenfor basen er beregnet for personer som er noe mer høytfungerende, mens de som bor inne på basen trenger mer oppfølging i det daglige. Boligmassen er av eldre årgang og trenger nå vedlikehold.

Evenes kommune har 9 personer over 16 år med diagnosen psykisk utviklingshemming (2021). I tillegg har vi noen barn under 16 år med diagnosen. Dette medfører økt behov for boliger til målgruppen, og kommunen ser det som nødvendig å vurdere nytt bygg for å være rustet for fremtidige behov for boliger. Det kan være nødvendig å bygge en bolig med 6-8 boenheter, samt avlastningsenhet.

Omsorgsboligenes innhold

I forprosjektet er det viktig å avklare hvilket innhold bygget skal ha og hvordan ulike rom/ arealer i bygget må plasseres og utformes for å kunne oppnå ønsket kvalitet og effektivitet. Ofte vil det også være behov for å vurdere hvilken beliggenhet bygget trenger. Hva er behovet for fellesareal? Skal man legge tilrette for individuelle tilpasninger i hver enkelt boenhet?

Bemanning

Ved å bygge et nytt bygg der alle boligene er samlet under samme tak, kan personalet følge opp beboerne på en bedre måte. Beboerne kan gå inn og ut av egen boenhet, og oppsøke fellesarealet etter ønske. Dette gir rom for tid for seg selv, samtidig som personalet er like ved. Denne boformen vil legge tilrette for bedre tjenester fra kommunen og være mer ressursbesparende når brukerne er samlet under samme tak.
Det er ikke utarbeidet noen tegninger av bygget i denne fasen, da vi starter med å avklare prinsippene for hvordan byggene bør utformes og fungere i forhold til brukernes ønsker og tjenestenes fremtidige behov.

Kort informasjon om omsorgsboliger

Omsorgsboliger er utleieboliger og brukeren betaler en fast husleie til kommunen. Omsorgsboligen fungerer i praksis på samme måte som et privat hjem, der brukeren mottar hjemmebaserte tjenester.

Omsorgsboliger i et felleskap består av en gruppe boenheter. Boenhet er betegnelsen på den delen som betraktes som beboerens private arena. Boenheten må som minimum bestå av et sove/oppholdsrom, kjøkken og bad. Det er i tillegg et fellesareal som kan bestå av oppholdsrom/stue med spisekjøkken.I boligene kan det være heldøgns omsorgstjenester utført av et fast tilknyttet personale.
Bygget skal utformes fremtidsrettet og sikre at tjenestene kan utføres effektivt samtidig som de oppleves som attraktive og trygge å oppholde seg i både for brukere, beboere, besøkende og ansatte.

Erfaring og innspill fra brukerne og ansatte
I forprosjektet vurderes bygget dimensjonering, innhold og bemanning. Når forprosjektet er avsluttet, legges saken frem for politisk behandling.

Evenes kommune ønsker innspill fra brukere og fagpersonell. Forprosjektet vil bli drøftet med «Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne». Kommunen ønsker i tillegg å legge tilrette for at alle kan komme med innspill om behovet for og eventuell bygging av ny bolig for psykisk utviklingshemmede.

Send dine skriftlige innspill til Evenes kommune: eller via brev: Evenes kommune, postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten.
Ønsker du et felles møte for brukere og deres pårørende, så gi tilbakemelding til kommunen på eller 769 81500. Innspillsfrist: 20.april 2021

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med: 

Helse- og omsorgsleder
Avdelingsleder miljøtjenesten