Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Positivt driftsresultat for 2020

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Positivt driftsresultat for Evenes kommune for 2020.

Evenes kommune hadde i 2020 et netto driftsresultat på 10,2 Mkr., mens det var budsjettert 2,8 Mkr.  Netto mindreforbruk som er avsatt til disposisjonsfond utgjør 6,5 Mkr.

Rådmann Bjørn Tore Sørensen er fornøyd med at kommunen kan avlegge et regnskap for 2020 med et solid økonomisk resultat, men poengterer at det ligger store utgifter foran oss i form av økte finanskostnader grunnet økningen i lånegjelden som skoleutbyggingen medfører.

Resultatet gir en buffer for å kunne gi gode og forutsigbare tjenester i den utfordrende økonomiske situasjonen som ligger foran oss.

Rådmannen gir honnør til ansatte og ledere i kommunen som har vist god budsjettdisiplin og økonomistyring i en utfordrende og hektisk hverdag. Det er besparelser på nesten samlige rammeområder. Helse og omsorg alene har et mindreforbruk på om lag 4 Mkr. i forhold til budsjett. En stor andel av dette skyldes lavere pensjonskostnader. Samtidig har kommunen mottatt om lag 2Mkr mer i skatt og rammetilskudd enn budsjettert.

Totale driftsinntekter var 163,2Mkr, og netto driftsresultat utgjør 6,3% av driftsinntektene.

Disposisjonsfondet er pr. 31.12.2020 på 14,6 Mkr, etter netto avsetning i 2020 på 12,5 Mkr. Disposisjonsfondet utgjør 9% av brutto driftsinntekter.

Investeringsutgiftene i 2020 utgjorde 138,6Mkr – herav utgjør investeringen i Evenes skole 136,8 Mkr.

Netto lånegjeld, fratrukket utlån utgjør 199,9 Mkr, en økning på 123Mkr fra 2019.

Regnskapet vil nå bli oversendt revisjonen, som skal avgi revisjonsberetning innen 15. april. Rådmannen skal avgi sin årsberetning innen 1. april.

Her kan du se regnskapet:  pdf Regnskap 2020 (643 KB)