Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Tilskuddsmidler for landbruk for 2021

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

SMIL midler2021 

Ny søknadsomgang for SMIL, tiltak i beiteområder og drenering for Evenes 2021.

Søknadsfrist 22. mars 2021

Evenes kommune lyser med dette ut midler til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), tiltak i beiteområder og dreneringstilskudd.

Søknadsfrist er satt til 22. mars 2021. Når innkomne søknader er behandlet og det er midler igjen til fordeling, vil restmidler lyses ut med frist 15. august.

Søknad fylles ut og sendes elektronisk i Altinn (er felles for alle søknader).

Se for øvrig kommunens hjemmeside, samt tiltaksstrategi, for utdypende opplysninger.

SMIL Evenes

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensingen fra jordbruket.

Evenes kommune har fått bevilget kr. 80.000,- for 2021.

Søknadsfrist er 22.03.2021.

Tiltak det kan søkes om SMIL-tilskudd er:

 • Hindre gjengroing av jordbrukets kulturlandskap
 • Motvirke tap av biologisk mangfold
 • Redusere klimautslipp
 • Bedring av vannkvalitet
 • Ivareta kulturminner og kulturmiljøer
 • Redusere konfliktnivået mellom landbrukets behov for bruk av arealer og andre interesser
 • Stimulere helhetlig planlegging og tilrettelegging på bygdenivå, i beiteområder eller i nedslagsfelt
 • Forhindre avrenning fra rundballelager
 • Tiltak som kommer inn under satsningsområdet for Nordland.
 • Listen er ikke uttømmende.

Se tiltaksstrategi for Evenes kommune for mer detaljer rundt prioriterte SMIL-tiltak og krav til søknader.

Vedlegg Tiltaksstrategier for Ofoten

Last ned hele utlysningsteksten her

Tiltak i beiteområder

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskuddet kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i området.

Se tiltaksstrategi for Evenes kommune for mer detaljer rundt prioriterte tiltak innenfor ordningen og krav til søknader.

Statsforvalteren har tidligere hatt ansvaret for ordningen, men ordningen er fra og med 2020 overført til kommunene som en del av regionreformen.

Evenes kommune har fått bevilget kr 70.000,- til tiltak i beiteområder for 2021.

Søknadsfrist 22.03.2021

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksjord og som drenerer dette arealet, kan søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. For planerte arealer kan du søke om tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Evenes kommune har fått bevilget kr 70.000,- til drenering av jordbruksjord 2021.

Søknadsfrist 22.03.2021.

Mer informasjon om ordningene og veiledning til søknaden

Mer informasjon om tilskuddsordningene og hvordan du søker finnes på landbruksdirektoratet sin nettside:

SMIL - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  - Landbruksdirektoratet

Tiltak i beiteområder - Tilskudd til tiltak i beiteområder - Landbruksdirektoratet

Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet

Informasjon om lokale prioriteringer i Evenes finnes i sin helhet i vedlagt tiltaksstrategi for Evenes kommune.

Du kan kontakte Evenes kommune ved spørsmål eller veiledning med utfylling av søknad(er).

Kontaktinformasjon:

 • Evenes kommune v/Stein-Even Fjellaksel

    Telefon: 41105187 eller E-post

Hvordan søke (alle ordninger)

Søknader skal sendes via Altinn. Når du er innlogget, søker du opp tilskuddsordningen som er aktuell i søkefeltet helt nederst på nettsiden.

Alternativt kan dere logge dere inn mot ordningene via følgende nettlinker:

SMIL - Altinn - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tiltak i beiteområder - Altinn - Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Altinn - Tilskudd til drenering av jordbruksjord