Offentlig ettersyn Evenes skole og Evenes omsorgssenter

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

skole omsorgOffentlig ettersyn – Forslag til detaljregulering for Evenes skole og Evenes omsorgssenter, plan ID 2020503

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til detaljregulering for Evenes skole og Evenes omsorgssenter ut til offentlig ettersyn og høring.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en helhetlig og trafikksikker løsning mht. veinett og trafikksituasjon rundt Evenes skole. Ny regulering skal avklare framtidige tiltak som ny bussholdeplass for elever og veiløsninger/trafikkarealer i tilknytning til skolen. I tillegg er veinettet rundt og adkomster til Evenes omsorgssenter tatt med i planområdet.   

Her er planforslaget som er lagt ut til offentlig ettersyn:

  1. Forslag til detaljregulering
  2. Innspill til planvarsel
  3. Planbeskrivelse
  4. Planbestemmelse
  5. Plankart
  6. Geoteknisk beskrivelse

Eventuelle merknader/synspunkter merkes med «planID 2020503» og sendes til Evenes kommune, postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten, eller på epost innen 08. april 2021.