Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Klage på vedtak

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Dersom du ønsker å klage på et vedtak som du har mottatt, skal du følge denne veiledningen.

Klagerett:
Vedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse (Forvaltningsloven § 28).

Frist for å klage:

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtaket kom fram til parten (Forvaltningsloven § 29). Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Hvis du har særlig grunn, kan du søke om forlengelse av klagefristen. Du bør da nevne grunnen til at du trenger forlenget frist.

Hvem skal det klages til?
Klagen skal sendes til det organ som har fattet vedtaket (jfr. Forvaltningsloven § 32). Hvis organet opprettholder sitt vedtak, vil klagen din bli sendt videre til rett klageinstans for avgjørelse (jfr. Forvaltningsloven § 33).

Rett til å kreve begrunnelse
Hvis det ikke er gitt en begrunnelse for vedtaket, kan du kreve å få den oppgitt. Krav om begrunnelse må fremsettes innen utløpet av klagefristen (Forvaltningsloven § 24). Klagefristen blir i disse tilfellene avbrutt, og ny klagefrist (3 uker) begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar begrunnelsen (Forvaltningsloven § 29).

Innholdet i klagen
Klagen skal være skriftlig. Klagen skal gjengi det vedtak som påklages, eller ønskede endringer i vedtaket skal beskrives (eller begge deler). Klagen må begrunnes. Andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen bør også nevnes. Klagen må undertegnes (Forvaltningsloven § 32).

Utsettelse av iverksetting
Selv om det foreligger klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er imidlertid anledning til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagebehandlingen er avgjort (Forvaltningsloven § 42).

Rett til å se sakens dokumenter
Med visse begrensninger har du rett til å se alle dokumentene i saken. Du må i tilfelle henvende deg til det organet som har fattet vedtaket (Forvaltningsloven §§18 og 19).

Forvaltningsorganetsom behandler saken din har en alminnelig veiledningsplikt (Forvaltningsloven § 11) som også innbefatter veiledning med hensyn til spørsmål om klagen.