Langtidsopphold i institusjon

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Formål:
Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
Hovedhensikten med oppholdet er pleie og omsorg over tid i institusjon/boform med heldøgns tjenester. Lindrende behandling og pleie ved uhelbredelig sykdom.

Tjenestetilbud:
Langtidsplass i sykehjem er et omfattende pleietilbud til brukere som har stort behov for pleie og omsorgstjenester som følge av kronisk sykdom, langvarig funksjonssvikt eller ved livets slutt, der øvrige pleie- og omsorgstjenester i brukeren eget hjem ikke er tilstrekkelig. 
Du får pleie og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste.

I samarbeid med deg vil vi bistå og/eller kompensere for din evne til å ivareta dine grunnleggende behov. I samarbeid med deg utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas.

Sykehjemslege: Ved langtidsopphold i sykehjem er det sykehjemslegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helg- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen.

Hvem kan få tjenesten:
• Personer som over tid har et stort behov for pleie og omsorgstjenester.
• Personer som har behov for aktivt behandlings- og/ eller opptreningsopphold over tid
• Personer som på grunn av mental svikt ikke kan bo i egen bolig
• Personer som trenger omsorg ved livets slutt

Kriterier for tildeling av langtidsopphold:
• Behovet for medisinsk behandling og/ eller sykepleie må være av så omfattende
karakter at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon.
• Andre aktuelle hjelpetiltak skal være vurdert før langtidsplass i sykehjem innvilges,
som f.eks.:
- Tilpasning av bolig, evt. skal alternativt botilbud være vurdert iht. søkerens
fysiske, psykiske og sosiale situasjon
- Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie og/eller
hjemmehjelp
- Korttidsopphold i sykehjem

Bruk av venteliste:
Dersom søker ikke får plass på institusjon på søketidspunktet pga kapasitet, kan søker settes
på venteliste.
Det er den til enhver tid mest hjelpetrengende som vurderes for tildeling av plass når det blir
ledig plass på institusjon.

Hva kan du forvente av tjenesten:
• Tjenesten blir individuelt vurdert og du får mulighet til medbestemmelse i hvordan
tjenesten utføres i det daglige.
• Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker, og etter
faglig vurdering.
• Du får gratis tannlegebehandling hos offentlig tannhelsetjeneste.
• Sykehjemslegen har ansvar for den medisinske behandling. Du kan få snakke med
legen når han er tilstede.
• Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
• Du får innsyn i journal i henhold til Pasientrettighetsloven
• Tjenesten blir individuelt vurdert og gis deg slik det er formulert i vedtaket ditt.
• Du får gratis skyss dersom du trenger undersøkelse eller behandling utenfor
sykehjemmet.

Hva forventes av deg:
• Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal
betraktes som din nærmeste pårørende.
• Du bør også avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet
formidler til nærmeste pårørende.
• Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og
eventuelt andre helsetjenester, slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mulig.
• Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.
• Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til
sykehjemmet og du tar selv ansvar for eventuelle tap.
• Du sørger for transport til langtidsoppholdet.
• Klærne dine bør tåle 40 graders vask (vask av tøy gjøres av eget vaskeri)
• Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.
• Du anmodes om å ta med deg dine medisiner til innleggelse, særlig om det er sjeldne
medisiner, som sykehjemmet ikke har på sitt lager.

Hva koster tjenesten:
Betaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold. (jf. Forskrift om
egenbetaling for opphold i institusjon)
Kommunens forsikringer dekker ikke tap av verdisaker du har valgt å bringe med til
sykehjemmet.

Kontakt:
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidssopphold eller du kan be andre hjelpe deg andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 
Søknadsskjema finner du her

Kommunens kontaktperson er avdelingsleder, Evenes omsorgssenter: Marion Pedersen
eller pleie- og omsorgsleder Eli Konstanse Strømsberg