Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Psykiske helsetjenester

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Lovgrunnlag:
Lov om psykisk helsevern.
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.
Lov om pasient og brukerrettigheter.
Lov om helsepersonell.
Forskrift og habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.
Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse.

Formål:
Psykisk helsetjeneste arbeider for å fremme den psykiske helsen i kommunen og søke å forebygge og behandle psykiske lidelser. Arbeidet med å spre opplysning og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme psykisk helse er et av tjenestens viktigste formål. Det er fokus på å skape trygghet og vise respekt for den enkeltes behov og mulighet i samfunnet.

Tjenesten skal være et lavterskeltilbud og søker å være brukervennlig/brukerorientert.

Beskrivelse av tjenesten:
Alle mennesker kan rammes av psykiske påkjenninger, som kan være vanskelig å håndtere. Det kan være i forbindelse med sykdom, stress, rusmiddelbruk, livskriser og lignende. Dette kan gi seg utslag i angst, depresjon, forvirring, psykoser og selvmordstanker.
Psykiatritjenesten skal kartlegge og vurdere behov, for så iverksette tiltak. Tiltak kan være samtaler, fysisk aktivitet, sosialisering, arbeidstrening eller henvise til NAV, fastlege,poliklinikk og sykehus.

Målet er å tilrettelegge tjenesten som skal gi en meningsfull hverdag, bedre livskvalitet, få større utbytte av sosialt liv, gjøre seg til herre i eget hus og oppleve mestring.

Hvem kan få tjenesten:
Personer med kortvarig eller langvarig funksjonssvikt, hvor dette skyldes psykisk lidelse. Tjenesten er et lavterskeltilbud, der personen selv/pårørende kan ta kontakt ved behov, eller ved henvisning fra fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten,
barneverntjenesten m.m. Tjenesten favner om hele befolkningen, både barn og unge.

Hva kan bruker forvente av oss?
 Tjenesten skal fremme brukermedvirkning, og ha et forebyggende perspektiv i møte
med den enkelte.
 Vi overholder taushetsplikten, og du møtes med respekt.
 Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenester blir fortløpende
vurdert i samråd med deg.
 Du får beskjed dersom det blir endringer i forhold til avtalt tid for hjelp.

Hva forventer vi av bruker?
 Du melder i fra dersom behovet for tjenesten endres.
 At du gir beskjed, dersom du ikke kan benytte deg av avtalen

Hva koster tjenesten?
Tjenesten er gratis.

Kontakt:
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om psykiske helsetjenester eller du kan be andre hjelpe deg andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 
Søknadsskjema finner du her

Kommunen kontaktperson er spesialsykepleier for psykisk helse: Lena Bergvik