Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Dagtilbud for demens

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Formål:
 Gi deg et sosialt tilbud med samvær, hyggelige og opplevelser i trygge omgivelser
 Bidra til å heve eller vedlikeholde funksjonsnivået slik at du kan bo i eget hjem så lenge
som mulig
 Sysselsetting ut fra dine evner og interesser
 Tilby deltakelse i ulike aktiviteter
 Avlaste pårørende

Hvem kan få tjenesten?
Hjemmeboende personer med demens sykdom eller er under utredning for demens.

Kriterier for tildeling
 Du må bo i kommunen
 Du må ha behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse
 Du må ha behov for sosialt samvær
 Du trenger rehabilitering/habilitering
 Du har pårørende som har behov for avlastning

Hva kan du forvente av oss?
Det gis et tilpasset og helhetlig tilbud til den enkelte bruker. Brukerne møtes på det nivået de
er og det blir tilrettelagt slik at den enkelte føler mestring i de arbeidsoppgavene de gjør.

Pris
Det betales egenandel for å benytte tilbudet. Sats for dagtilbudet fastsettes av kommunestyret.

Kontakt:
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagtilbud eller du kan be andre hjelpe deg andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 
Søknadsskjema finner du her

Kommunen kontaktperson er avdelingsleder hjemmetjenesten: Odd Magne Hansen
eller pleie- og omsorgsleder Eli Konstanse Strømsberg