Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Avlastning barn/unge og voksne

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten:
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Formål:
 Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt
funksjonsevne
 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,

Tjenesten skal bidra til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiver og gi pårørende nødvendig og regelmessig
fritid og ferie.

Tjenestetilbud:
Bruker har rett til et verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Tjenesten kan gis som time- og/eller døgnavlastning i private hjem, i institusjon/avlastningsbolig, eller andre egnede arenaer.

Hvem kan få tjenesten:
Det skal foreligge et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:
 om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Avlastningstjenester skal gi private omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver, nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter i samfunnet. Dette kan være både pårørende, frivillige omsorgsytere og foreldre med
omsorgsplikt
 Familier med barn når foreldre selv er alvorlig syke eller funksjonshemmet, og av
denne grunn ikke klarer den daglige omsorgen.

Tjenesten kan ikke imøtekomme:
 Alle ønsker om deltakelse på fritidsaktiviteter
 Følge til lege, tannlege og andre undersøkelser, unntaksvis der følge av familie eller
andre er utelukket.
 Følge til nødvendige ærender i bank, post og innkjøp av klær.

Hva kan du/dere forvente av oss:
 Utforming av tjenesten skjer i samarbeid med deg, eventuelt hjelpeverge og/eller
pårørende.
 For barn/unge vil det i samarbeid med foresatte bli utarbeidet en individuell plan over
hvilke aktivitetstilbud avlastningsboligen kan tilby til den enkelte. De daglige rutiner
og aktiviteter innrettes mest mulig slik dagliglivet er i et vanlig hjem.

Hva kan vi forvente av deg:
 Du sørger for merking av ditt private tøy.
 Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du tar med til avdelingen, og
tar selv ansvar for eventuelle tap.
 Du har selv med deg oppdatert oversikt over de medisiner legen har foreskrevet og
ferdig ilagt dosett.
 Du oppgir navn på din nærmeste pårørende.

Kontakt: 
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning eller du kan be andre hjelpe deg andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 
Søknadsskjema finner du her

Kommunen kontaktperson er avdelingsleder miljøtjenesten: Merete Mathiassen