Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Omsørgslønn

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten:
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Formål:
 Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt
funksjonsevne
 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og
likestilling og forebygge sosiale problemer,
 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
 Legge til rette for at omsorgen kan ivaretas av pårørende når det blir regnet som det
beste for pasienten/brukeren.

Beskrivelse:
Bruker har rett til et verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Hvem kan få tjenesten:
 Personer som er avhengig av andres omsorg på grunn av funksjonshemming, og/eller
kronisk sykdom.
 Personer der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid og der
foreldres/pårørendes omsorg anses som best og nødvendig.
 Omsorgsarbeidet må være nødvendig, i den forstand at brukeren må ha et hjelpebehov
som ellers må ivaretas av kommunen.
 En privatperson må ivareta eller ønske å ivareta dette hjelpebehovet.
 Brukeren må mene at omsorg fra privatpersonen er best.
 Kommunen må vurdere det slik at omsorg fra privatpersonen er den beste løsningen.
Formålet er at brukeren får «best mogeleg omsorg». Dette etablerer en norm for det
private omsorgsarbeidet som har likhetstrekk med forsvarlighetskravet som gjelder når
helse- og omsorgstjenester utføres av kommunalt ansatte. Det vises til ny lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester § 4-1.

I vurderingen av særlig tyngende omsorgsarbeid har helse- og omsorgsdepartementet listet
opp følgende momenter:
- omsorgsoppgavens karakter, spesielt belastende følelsesmessig og /eller fysisk
- forventet varighet av omsorgsbehov og situasjon
- kontinuitet i omsorgsbehovet/omsorgsbelastningen
- omfang av tid som medgår og fordelingen av denne over døgn/uke
- sosial isolasjon
- hvorvidt omsorgsoppgavene tiltar eller avtar i omfang over tid

Barn under 18 år har rett til pleie, stell og omsorg fra sine foreldre. Omsorgslønn til foreldre vil bli vurdert ut fra dette prinsipp.

Utmåling av omsorgslønn:
Omsorgslønn er en ytelse kommunen plikter å ha, men søker har ikke et ubetinget krav på ytelsen. Kommunen har plikt til å sørge for at den omsorgstrengendes hjelpebehov blir dekket, men kommunen velger hjelpeformen. Kommunen kan tilby annen hjelp, når dette
anses som det beste for den omsorgstrengende eller innebærer en bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

Andre aktuelle hjelpeordninger/tiltak som det offentlige kan tilby i stedet for eller i tillegg til omsorgslønn kan være: hjemmetjenester, avlasting, støttekontakt, dagtilbud som dagsenter, plass i barnehage/ skolefritidsordning og hjelpestønad til tilsyn og pleie.

Størrelsen beregnes ut fra omsorgsbelastning der andre offentlige tiltak går til fradrag. Omsorgslønn stoppes under opphør av omsorgsarbeidet som ved innleggelse i sykehus, avlastningsopphold, kortidsopphold i sykehjem etc. Omsorgslønnsmottaker er pliktig til å informere kommunen om slike forhold, og melde ifra dersom hjelpebehovet endres. Ordningen tar ikke sikte på å gi de som har særlig tyngende arbeid full lønn for hver time de arbeider.

Avtale om omsorgslønn:
Vedtak om omsorgslønn er enkeltvedtak og ledsages av en skriftlig oppdragskontrakt mellom omsorgsyter og kommunen. I oppdragskontrakt framgår forhold som omhandler avlønning, feriepenger og sykepenger.

Det kan ikke inngås avtale om omsorgslønn med tilbakevirkende kraft, - dvs. for arbeid omsorgsgivere har gjort før det fremsettes søknad om omsorgslønn.

Hva du kan forvente av oss:
 Å medvirke så langt det er mulig ved utforming av tjenestetilbudet
 Vi gir deg/din representant hjelp til å søke informasjon, råd og veiledning om andre
typer aktuelle tjenester.

Kontakt:
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn eller du kan be andre hjelpe deg andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 
Søknadsskjema finner du her

Kommunen kontaktperson er avdelingsleder miljøtjenesten: Merete Mathiassen