Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Individuell plan og koordinator

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten:
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Formål:
Den individuelle planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge
opp brukeren, slik at følgende ivaretas:
 Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt
funksjonsevne
 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og
likestilling og forebygge sosiale problemer,
 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre

Målet med en individuell plan er å lette koordineringen av helse-, omsorgs- og / eller sosialtjenester for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Individuell plan og koordinator er et verktøy som skal bidra til koordinerte tjenester.

Koordinerende team i kommunen skal sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng. Den skal påse at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habilitering- og rehabiliteringstilbudene. Den skal også tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå

Hvem kan få tjenesten:
Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Beskrivelse:
 Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte bruker, samt sikre
samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.
 Koordinator fungerer som kontaktperson ut mot hjelpeapparatet og innkaller til
samarbeidsmøter med aktuelle instanser etter behov.
 IP er en brukerstyrt individuell plan. En skriftlig samarbeidsavtale som beskriver
hvem som har ansvar for hva, og når det skal gjøres.

Hva du kan forvente av oss:
 Koordinator er tilgjengelig og videreformidler dine spørsmål og behov til rette instans.
 IP oppdateres ved behov og etter avtale med deg.

Hva vi forventer av deg:
 At du underskriver samtykke, slik at koordinator kan utveksle nødvendig informasjon
til samarbeidende instanser.
 At du selv bidrar til din individuelle plan.
 At du tar kontakt når du har behov for bistand.

Saksbehandling:
 Har du behov for IP eller koordinator kan du ta kontakt med en av dine tjenesteytere,
og søke om å få IP.
 Skriftlig henvendelse skjer på eget skjema.
 Avgjørelse om du innvilges individuell plan og/eller koordinator skjer innen 4 uker
etter mottatt henvendelse. Tar vurderingen lengre tid, får du melding om dette.
 Vi vil sørge for at du får en koordinator og at arbeidet med individuell plan
blir igangsatt. 

Koordinerende team
I tillegg til at koordinerende team behandler henvendelser om individuell plan og koordinator,
er miljøtjenesten et henvendelsessted der brukere, pasienter, pårørende og ansatte i
kommunen og andre etater kan henvende seg for å søke råd og veiledning om tjenester og
til
bud.Har du behov for behov for helhetlige og koordinerte tjenester over tid, men ikke behov for å
ha en fast koordinator, ansvarsgruppe eller individuell plan, kan du få en fast kontaktperson i
koordinerende team.

Kontakt:
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om individuell plan eller du kan be andre hjelpe deg andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 
Søknadsskjema finner du her

Kommunen kontaktperson er avdelingsleder miljøtjenesten: Merete Mathiassen