Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Støttekontakt - fritid med assistanse

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten:
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Formål:
 Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt
funksjonsevne.
 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og
likestilling og forebygge sosiale problemer
 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
 Hjelpe den enkelte til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre

Hvem kan få tjenesten?
Støttekontakt er et tiltak for personer og familier som har somatisk eller psykisk sykdom,
skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.
 Brukeren må kunne benytte seg av tilbudet, i form av deltakelse på ulike aktiviteter.
 Timene skal brukes til deltakelse på kultur og fritidsaktiviteter, nettverksbygging,
opplevelse og egenaktivitet.
 Støttekontakt innvilges som hovedregel ikke til personer under 8 år, da gruppen
sjelden har et selvstendig kultur- og friluftsliv, uavhengig av foresatte
 Ordningen skal ikke innvilges på grunn av avlastningsbehov hos pårørende
 Beboere på institusjoner med heldøgns bemanning prioriteres som hovedregel ikke
ved fordeling av støttekontakttimer
 Personer med 1:1-bemanning innvilges som hovedregel ikke støttekontakt
 Tildelte timer skal kun unntaksvis overføres til neste måned

Beskrivelse:
 Tilbudet gis individuelt eller sammen med flere som gruppetilbud
 Sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter
 Organisert deltakelse i aktivitetsgrupper
 Tilrettelagt tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner

Hva du kan forvente av oss:
 Antall timer blir fastsatt etter en individuell vurdering, men som regel benyttes en
norm på 2-4 timer pr uke.
 Tjenesten vil i samarbeid med deg finne et egnet tilbud og eventuell person som kan
bli din støttekontakt.
 Brukermedvirkning og evaluering av tilbudet

Hva vi forvente av deg:
 Du benytter deg av ledsagerbevis der det er mulig.
 Støttekontakt får beskjed fra deg i god tid dersom avtaletidspunktet endres

Hva koster tjenesten?
Tjenesten er gratis, men du må dekke dine egne utgifter til aktiviteter, og du må dekke
eventuelle utgifter til transport ut over det støttekontakten får godtgjort.

Kontakt:
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt eller du kan be andre hjelpe deg andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 
Søknadsskjema finner du her

Kommunen kontaktperson er avdelingsleder miljøtjenesten: Merete Mathiassen