Hjemmesykepleie

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Lovgrunnlag:
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a jfr.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr.6 bokstav a
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
Forskrift om en verdig eldreomsorg

Formål:
 Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre

Målet er å tilrettelegge en tjeneste som gir bedre forutsetning for å bo hjemme så lenge en ønsker det og for å forebygge behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon.

Tjenestetilbud:
Hjemmesykepleien skal bidra til at du får ivaretatt dine grunnleggende helse- og omsorgsbehov. Dette kan for eksempel være:
• hjelp til personlig hygiene og naturlige funksjoner
• av- og påkledning
• tilrettelegging av måltider og kostveiledning
• oppvarming av ferdig tilberedt middag
• assistanse til legemiddelhåndtering
• sårbehandling (om du ikke kan benytte legekontoret), kateterisering etc.
• informasjon, råd, hjelp og veiledning som bidrar til aktivitet og slik at du klarer mer selv

Helsehjelpen gis i samarbeid med blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, lege og tannlege. Hjemmesykepleie utføres av eller under veiledning av autorisert helsepersonell.

Hvem kan få tjenesten:
Du som bor eller midlertidig oppholder deg i Evenes kommune og som på grunn av helsesvikt trenger behandling, helse - og omsorgshjelp, både av fysisk og psykisk art.

Hva kan du forvente av tjenesten:
 Tjenesten skal fremme brukermedvirkning og ha et forebyggende perspektiv i møte med den enkelte
 Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 Vi tilstreber en kontinuitet i tilbudet

Tjenesten omfatter ikke:
 Oppgaver du kan utføre selv
 Følge til frisør og fotpleie

Hva forventes av deg:
 Du setter deg inn i vedtaket ditt.
 Du stiller deg positiv til å oppbevare og bruke ergonomiske hjelpemidler som hjemmesykepleien har behov for å benytte. Dette for å sikre deg og for å forebygge arbeidsbelastninger.
 Du må installere nødvendig medisinsktekniske hjelpemidler.
 Du/din representant gir beskjed dersom avtalen med hjemmesykepleien ikke kan overholdes, for eksempel på grunn av at du er bortreist.
 Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi oss tillatelse til å sette opp en nøkkelboks.
 Kommunen skal sørge for at personer som også midlertidig oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For at kommunen skal kunne organisere tjenestene på best mulig måte, ber vi deg melde fra i god tid når du har bruk for tjenester i den perioden du oppholder deg i Evenes kommune.

Hva koster tjenesten:
Det er gratis å få hjemmesykepleie/ helsehjelp i hjemmet

Kontakt:

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie eller du kan be andre hjelpe deg andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 
Søknadsskjema finner du her

Kommunen kontaktperson er avdelingsleder hjemmetjenesten: Odd Magne Hansen
eller pleie- og omsorgsleder Eli Konstanse Strømsberg