Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Videreføring karantenebestemmelser

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

kommuneVaapen

Formannskapet i Evenes kommune hadde i møte den 13.04.2020 oppe til behandling videreføring av karantenebestemmelsene. Følgende vedtak ble fattet:

For å forsinke spredning av Covid-19 treffer formannskapet i Evenes kommune følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d, som viderefører kommunestyrets vedtak av 06. april 2020:

1. Det er besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg. Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak, for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner.

2. Alle som ankommer Evenes kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

4. Vedtaket gjelder per 13. april 2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.  

 Vedtaket trer i kraft den 13.04.2020

Unntatt fra disse restriksjonene er:

a. Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen. Personer med samfunnskritisk funksjon som ankommer kommunen fra områder nevnt i vedtakets punkt 4, kan imidlertid pålegges karantene i tidsrommet de ikke er på jobb.

b. For Forsvarets avdelinger og anlegg i kommunen vil det gjelde egne regler som fastsettes i samsvar med kriseledelsen/kommuneoverlegen for Evnes kommune.

c. Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området. Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, forsyningsskip, lasteskip, mv.

d. Opphold på plattform, sokkel, tråler, brønnbåt, forsyningsskip, lasteskip, mv. med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.

e. Fører og personell av vare- og passasjertransport (på vei, sjø, bane eller i luften) unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også lasting og lossing fra skip der mannskapet ikke går i land.

f. Personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder.

g. Nøkkelpersonell som er nødvendig for å holde i gang produksjon i virksomheten. Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere smitterisiko og iverksette nødvendige smittereduserende tiltak på arbeidsplassen iht. gjeldende regelverk. Kommunen kan føre tilsyn, jf. smittevernloven § 7-1.

h. Aktører i rettslige prosesser for domstolen, herunder dommere, offentlig oppnevnte forsvarere, bistandsadvokater, aktorer, sakkyndige, og prosessfullmektiger i sivile saker som er nødvendig å ha fysisk til stede i rettsalen for å avvikle saker, regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.

i. Barn som har delt bosted og som i denne forbindelse reiser for å bytte omsorgsbase, regnes ikke for å ha opphold i områder omtalt i punkt 4.

j. Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.

Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra karantenebestemmelsene. Hvilke tiltak som er planlagt for å redusere smitteoverføring skal følge dispensasjonssøknad. Dispensasjon kan kun gis i de tilfeller smitterisiko knyttet til innvilget dispensasjon vurderes som ubetydelig. Søknad om dispensasjon rettes til kommuneoverlegen i Tjeldsund og Evenes kommune. Søknad sendes til 

Generelt gjelder at personer som får unntak fra karanteneregler ilegges karantene når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19- forskriften). Arbeidsgivere gis et særskilt ansvar i forhold til dette.

Vedtaket gjelder per 06.04.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland. Vedtaket har virkning fra 13.04.2020 og gjelder til og med 19.04.20.

Vedtaket er utformet som en forskrift som oppdateres vha. lovdata etter formannskapet vedtak.

Klage på dette vedtaket avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3, av Fylkesmannen i Nordland.

Jf. tidligere vurdering i saken er det en forutsetning at tilsvarende vedtak fattes i regionen

Tags: Korona