Til næringslivet: råd og krisepakker

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

corona business
Næringslivets guide til gode råd og krisepakker

Nyhetsflommen om Korona-viruset er enorm og det kan være vanskelig å finne riktig informasjon til enhver tid. På denne siden har vi samlet informasjon om de viktigste problemstillingene og de offisielle kildene til informasjon om Korona-viruset som kan være til nytte for næringslivet. I tillegg har vi oppgitt kontaktinformasjon til de ulike aktørene som kan bistå i en krisesituasjon.

Todelt modell

1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent. Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner.

Den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA.

Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste.

Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

Her har vi samlet info til næringslivet og vi håper du finner du gode råd, oppdatert informasjon og nyheter fra ulike aktører:

Permitteringer

NHO
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

NAV
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

NAV har laget en informasjonsvideo for arbeidsgivere om permitteringer:
https://vimeo.com/398208025

 

Støtteordninger

Forskningsrådet om Skattefunn og krisetiltak:
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradet-tar-grep-for-a-hjelpe-naringslivet-under-koronakrisen/?utm_campaign=23-03-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis

En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset

Dagpenger når du er permittert
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

Du kan søke om forskudd på dagpenger
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/du-kan-soke-om-forskudd-pa-dagpenger-neste-uke

NHO Reiseliv med mye info til reiselivsnæringen
https://www.nhoreiseliv.no/

Stiftelsen Fritt Ord med 40 millioner kroner til kreative næringer
http://www.frittord.no/aktuelt/koronakrisen-fritt-ord-med-40-millioner-ekstra-til-prosjekter/

Innfører dobbelt så mange dager med omsorgspenger:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldres-rett-til-omsorgspenger-dobles/id2694342/

Nordland fylkeskommune gir støtte til bedriftsintern opplæring, og vil prioritere bedrifter som har problemer pga. koronatiltak:
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/

Bedriftsintern opplæring, Landbruk, Reiseliv, Bioøkonomi, industri, teknologi og kreative næringer og Økt sysselsetting og kompetanse:
https://www.regionalforvaltning.no/

Tiltakspakker

Foretak som har minst 30 % omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30–omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

Les mer på NHOs spørsmål & svar-side om kompensasjonsordningen:
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/

Tilskudd til unge vekstbedrifter:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2695404/

Dekker bedrifters faste kostnader:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/

Dette er NHOs oversikt over tiltak som skal dempe krisen for bedrifter:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/

Ny krisepakke til små og mellomstore bedrifter:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-koronatiltak-for-a-bedre-likviditeten-til-norske-bedrifter/id2694564/

Hygienekrav

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

Arbeidstilsynet om smittevern:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Innovasjon Norge

Krisetiltak og støtteordninger fra Innovasjon Norge
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

Tips til bønder som arbeidsgivere

Norges Bondelag gir tips til bønder som er avhengige av utenlandsk arbeidskraft
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/tips-til-bonder-som-arbeidsgivere

Ny ordning som gjør det mer lønnsomt for permitterte å ta jobb i landbruket:
https://www.nhomd.no/arbeidsforhold-og-tariff/nyheter/2020/-god-losning-som-vil-flytte-arbeidskraft/

korona evenes banner

Tags: Korona