Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Planvarsel detaljregulering Evenes skole og Evenes omsorgssenter

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Nyheter

bilde_planområde.jpg

Varsel om oppstart av planarbeid
iht. til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Planområdet utgjør ca. 97 daa. 

Gjeldende regulering er utdatert og ikke i samsvar med dagens situasjon. Det er derfor behov for en oppdatert reguleringsplan. Hovedlinjene i gjeldende regulering videreføres, men det vil bli gjort formålsendring i deler av området. Veinettet og trafikksituasjonen rundt skolen skal vurderes. Ny regulering skal avklare og hjemle framtidige tiltak, som bussholdeplass ved fv. 7552.

Planvarselet er tilgjengelig på kommunens nettsider. Du finner lenke til dette nederst i artikkelen.
Grunneiere/naboer/rettighetshavere varsles i brev.

Merknader og innspill sendes Norconsult ved:
eller pr. post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad innen 20.04.2020

Tilhørende dokumenter: 

-Planvarsel
-Situasjonsplan 

bilde_norconsult.jpg