Trafikksikkerhet 2018-21

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

tiltaksplan

På vår trafikksikkerhetskonferanse som var en del av Folkehelseuka presenterte Statens Vegvesen planen for Nasjonal trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

 katrineDet var trafikksikkerhetskoordinator Katrine Kvanli fra Statens Vegvesen som presenterte planen som kan leses her.(pdf)  Formålet med tiltaksplanen er å presentere et omforent og bredt spekter av faglig forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene.

Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med de ulike aktørenes interne styringsdokumenter. Dette gjelder i første rekke:

 Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029)

 Strategiplan for polititjeneste på veg 2016-2019

 Trygg Trafikks Strategiplan 2018-2021

 Fylkeskommunale styringsdokumenter (for eksempel handlingsprogram for fylkesvegnettet og fylkeskommunale trafikksikkerhetsplaner)

 Kommunale trafikksikkerhetsplaner for de syv storbykommunene

Tiltaksplanen er bygd opp rundt en struktur bestående av fire nivåer:

 Nullvisjonen

– En visjon om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Se kapittel 1.2.

 Etappemål

– Det skal maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i 2030. Etappemålet er hentet fra Nasjonal transportplan for 2018-2029, og viser Stortingets ambisjonsnivå for hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen. Se kapittel 1.3.

 Tilstandsmål

– I tiltaksplanen er det satt mål for tilstandsutvikling innenfor områder der tilstandsendringer er av vesentlig betydning for utviklingen i antall drepte og hardt skadde. Tilstandsmålene er satt innenfor 13 ulike innsatsområder. De fleste målene gjelder for år 2022 eller samlet for perioden 2018-2021, og ambisjonsnivået er satt slik at dersom målene nås, kan vi forvente å være på rett kurs i forhold til etappemålet for 2030. En oversikt over tilstandsmålene er vist i tabell 1.1 i kapittel 1.4. En nærmere beskrivelse er gitt i den innledende omtalen av det enkelte innsatsområdet i dokumentets del II.

 Tiltak

- Tiltakene som skal gjennomføres i fireårsperioden er beskrevet i dokumentets del II (kapitlene 4 – 11). Tiltaksplanen gir en samlet beskrivelse av hvilke tiltak som skal gjennomføres i perioden. Dette gjelder både videreføring av pågående trafikksikkerhetsarbeid og gjennomføring av nye tiltak. Enkelte tiltak er konkretisert med hensyn til gjennomføring og ambisjonsnivå, og er angitt som «oppfølgingstiltak». Se omtale av hvordan tiltaksplanen vil bli fulgt opp i kapittel 1.5.

visjon

Tags: Trafikksikkerhet