Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunebarometer

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

barometerKommunal Rapport har foretatt en sammenlikning av alle landets kommuner, og sammenstilt dette i et Kommunebarometer.

Vi bringer her data for noen områder for Evenes´ vedkommende, for alle områdene se Kommunal Rapport.

Poenget er ikke hvilken plass vi kommer på, men hvor Evenes kan ha et forbedringsområde. Noen feil forekommer, da er det vi som har rapportert feil.

Send oss gjerne kommentar om hvor du ønsker vi skal bli bedre ved å klikke på Legg til kommentar nederst i artikkelen.

Samlet vurdering:

Ut fra alle 47 nøkkeltall som omfattes av Kommunebarometeret rangeres Evenes som nr. 290 og som nr. 211 når en ikke korrigerer for disponible inntekter.

Smile Grunnskole (6), barnevern (4) , sosial (4)
Frown Kultur og nærmiljø (1), økonomi (2)

Samlet vurdering ser du her.

 Grunnskole:

Kommunene er rangert etter disse kriteriene:

 • Gjennomsnittlige grunnskolepoeng (viktigst, teller 30 prosent). Forteller hvilke karakterer elevene går ut med (både standpunkt og eksamen).
 • Antall elever per lærer (teller 20 prosent). Jo flere elever per lærer, jo dårligere uttelling.
 • Undervisning av personale med godkjent utdanning (teller 20 prosent). Gir en indikasjon på om kommunen må bruke mange ufaglærte som lærere. Den indikatoren i hele Kommunebarometeret der det matematisk skiller minst mellom de dårlige og gode kommunene.
 • Netto utgifter til grunnskoleundervisning per elev (lave kostnader gir best karakter, teller 15 prosent). Viser om kommunen klarer å gjennomføre selve undervisningen rimelig eller dyrt.
 • Andel ansatte i SFO med relevant utdanning (teller 15 prosent). Indikerer det faglige og pedagogiske nivået i skolefritidsordningen.

 Basert på disse kriteriene kommer vi på 34. plass i landet.

Smile Gjennomsnittlige grunnskolepoeng, Elever per undervisningsrelatert årsverk
Frown Andel av undervisning av personale godkjent utdanning, høye kostnader

Se hele oversikten, skole.

 Sosialtjenesten

Kommunene er rangert er disse kriteriene:

 • Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere av sosialhjelp, 18–24 år. Det viktigste nøkkeltallet for sosialtjenesten i Kommunebarometeret (35 prosent). Forteller hvor raskt kommunen klarer å få unge videre i livet.
 • Antall sosialhjelpsmottakere per årsverk i sosialtjenesten. Det nest viktigste nøkkeltallet (25 prosent). Gir en indikasjon på hvor godt bemannet tjenesten er.
 • Driftsutgifter per mottaker. Hvor mye koster hver enkelt sosialhjelpsmottaker til sammen? Selv om det er positivt med god bemanning, må også kostnadene holdes i tømme. Teller 15 prosent.
 • Samlet stønadssum per måned. I Kommunebarometeret får kommuner med høy stønadssum best karakter. Teller 15 prosent.
 • Gjennomført brukerundersøkelse i fjor. Brukerne må spørres. I motsetning til i pleie og omsorg har vi her oversikt over dem som faktisk har oppgitt at de gjennomførte brukerundersøkelse i 2009. Teller 10 prosent.

Basert på disse kriteriene kommer vi på 168. plass i landet.

Smile Hvor lenge går unge på stønad, Utbetaling per måned
Frown Sosialmottakere per årsverk i tjenesten, Spør brukerne

Se hele oversikten, sosial.

 Pleie og omsorg

Kommunene er rangert etter disse kriteriene:

 • Andelen fagpersonale. Dette er det viktigste kriteriet i sektoren, ut fra tanken om at fagutdanning må gi økte kvalifikasjoner og dermed bedre pleie. Innen pleie og omsorg har vi vektet dette kriteriet som 35 prosent av totalkarakteren.
 • Fysioterapi og legetimer på sykehjem, per bruker. To helt sentrale tjenester for dem som bor på sykehjem. Nest viktigst (teller 15 prosent) innen pleie og omsorg.Litt enkelt sagt: Har du få ansatte med fagutdanning og tilbyr lite tid med lege og fysioterapeut, da har du antakelig et problem.
 • Kostnad per bruker i institusjon. Vi setter ikke likhetstegn mellom mye pengebruk og gode tjenester. Sett fra kommunens side bør enhetskostnadene ikke være for høye. God karakter her betyr lav enhetskostnad. NB: Indikatoren viser brutto driftsutgifter per bruker, og kan dermed for eksempel inkludere penger fra andre offentlige kilder. Teller 10 prosent.
 • Kostnad per bruker i hjemmetjenesten. Har samme vekt og utgangspunkt som punkt 3.
 • Aktivisering som andel av utgiftene til pleie og omsorg. Aktivisering er viktig for å gi en mer meningsfull hverdag. Vi prøver å fange opp det ved å se på utgiftene som del av hele sektorens budsjett. Teller 5 prosent.
 • Plasser i heldøgnsbemannet bolig som andel av innbyggere over 80 år. Gir et bilde av hvor god kapasiteten er på sykehjemmet og i omsorgsboliger med bemanning hele døgnet. Viser kommunens kapasitet til å ta seg av sterkt pleietrengende. Teller 5 prosent.
 • System for brukerundersøkelser. Det må være viktig for en leverandør av tjenester at den måler hva brukerne mener. I Kostra finnes bare oversikt over om kommunene har system for undersøkelser innen institusjon og hjemmetjeneste, ikke om disse faktisk er benyttet i fjor. Teller 5 prosent.
 • Andel korttidsplasser. Å ha korttidsplasser slik at blant annet pårørende kan få avlastning, er viktig. Mange kan klare seg selv og bo hjemme lenger hvis de og deres pårørende får hjelp og avlastning når det røyner på, for eksempel etter opphold på sykehus. Teller 5 prosent.
 • Timer bistand i hjemmet. Når folk først får hjemmehjelp – hvor mye bistand får de egentlig? Tildelte timer med hjemmesykepleier og praktisk bistand rengjøring m.v.) per bruker. Teller 10 prosent.

 Basert på disse kriteriene kommer Evenes på 251. plass i Norge.

Smile Plasser med heldøgns pleie, Lege og fysio på sykehjem, Utgifter institusjon
Frown Spør brukerne, Korttidsplasser

 Her er hele oversikten, pleie og omsorg

 Barnehage

Her er kommunene vurdert ettr disse kriteriene:
 • Andel ansatte med fagutdanning (viktigst, teller 35 prosent). I utgangspunktet skal fagutdanning gjøre deg mer kvalifisert til jobben enn de som ikke har slik utdanning.
 • Leke- og oppholdsareal per barn (teller 25 prosent). Mye plass er positivt, lite plass negativt.
 • Andel barnehager med 10 timer åpningstid eller mer (teller 10 prosent). Viser kommunens sørvisnivå i forhold til blant annet foreldre med ukurant arbeidstid.
 • Brutto driftsutgifter per time (lave kostnader gir best karakter, teller 10 prosent). Gir et bilde av om kommunen klarer å holde totalkostnadene nede.
 • Foreldrebetaling årsinntekt under 200.000 kr (teller 10 prosent). Gir et bilde av hvilken rett du har til lavere betaling. En del kommuner har ikke slik rabatt, men gir i stedet støtte på andre måter. Men ved å ha en automatisk rabatt slipper for eksempel foreldrene ekstra søknadsrunder og ytterligere blottlegging av dårlig økonomi.
 • Antall barn per årsverk (teller 10 prosent). Korrigert for alder.

 Basert på disse kriteriene kommer Evenes på 234. plass

Smile Leke- og oppholdsareal per barn, Foreldrebetaling
Frown Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag, Ansatte med førskolelærer- eller annen ped. utdanning

Se hele oversikten, barnehage