Høring planprogram Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser

Forslag til planprogram for Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2024-2028, legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. Høringsfrist er 10. mai.

Høringsutkastet: Planprogram KFAN 2024-28  (PDF, 3 MB)

Høringsfrist er 8. mai. Vi gjør oppmerksom på at tidsskjema i fremdriftsplan i vedtatt høringsforslag planprogram er blitt forskjøvet og dermed er høringsfristen for forslag planprogram 10. mai i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.

Høringssvar/innspill sendes skriftlig til postmottak@evenes.kommune.no eller Evenes kommune, pb 43, 8539 Bogen i Ofoten. 

Det foreslåtte planprogrammet omhandler revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015-2018 (PDF, 2 MB). Planens handlingsprogram har vært gjenstand for årlig rullering. Under benevnelsen ”fysisk aktivitet” inngår også idrett. Det er utfra tidsaspektet behov for en oppdatering av planen utfra gjeldende offentlig forvaltning, nasjonale og globale føringer.

Hensikten med planarbeidet er å fastsette Evenes kommunes mål og rammer for utvikling innen fysisk aktivitet og naturopplevelser. For at det skal kunne søkes spillemidler til rehabilitering eller bygging av idretts- nærmiljø eller friluftsanlegg stiller Kulturdepartementet krav om at anlegget skal inngå i en kommunal plan.

Det vises til vedtak i sak 04/23 i Evenes Formannsskap 31.01.2023 der Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt: Forslag til planprogram for Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2024-2028, legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. Se saksframlegg og protokoll  her.