Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Inkluderende arbeidsliv

Handlingsplan IA

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Inkluderende arbeidsliv

Vi trenger deg på jobb

1. Bakgrunn

Evenes kommune inngikk en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med NAV arbeidslivssenter.

Avtalens mål
 Redusere sykefraværet.
 Tilsette langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne enn i dag.
 Øke den reelle pensjoneringsalder.

Innfor disse satsingsområder har Evenes kommune forpliktet seg til å formulere egne målsettinger og konkrete tiltak.

2. Mål og tiltak i Evenes kommune

2.1 Sykefravær
Målsettingen er å få opp frisknærværet.

I arbeidet med å få opp frisknærværet skal det legges fokus på "Vi trenger deg på jobb".
I samarbeid med arbeidstakere og arbeidstakerorganisasjoner ønsker arbeidsgiver å utarbeide løsninger og tilrettelegging for personer/grupper som er særlig utsatte for belastning psykisk eller fysisk.

Åpenhet og dialog mellom den ansatte og nærmeste leder er svært viktig. Denne skal åpne for at det meste av behov for kortere fravær kan løses ved bruk av den utvidede egenmeldingsordningen.

Evenes kommune ønsker ikke å ha fokus på spesielle grupper. Kommunen skal arbeide generelt med forebygging for å redusere omfanget av fravær. Vi ønsker også å gjennomføre tettere oppfølging av de som er langtidssykemeldte.

2.2 Personer med redusert funksjonsevne
Evenes kommune skal drive holdnings skapende arbeid innad i virksomheten og hvor det er mulig tilrettelegge arbeidsplassen, slik at personer med redusert funksjonsevne blir inkludert i bedriften. Videre skal det brukes eksterne ressurser ved behov, for eksempel Arbeidslivssenterets IA-rådgiver
og bedriftshelsetjenesten.

2.3 Pensjoneringsalder
Arbeidsstyrken i Evenes kommune skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, også mht. alderssammensetningen. Kommunen skal ha en livsfase orientert personalpolitikk.

2.4 Forebygging
Evenes kommune skal arbeide forebyggende for å øke omfanget av nærværet.

Eksempler på forebyggende tiltak:

Psykososialt arbeidsmiljø
 Den daglige aktiviteten skal preges av engasjement, samarbeid, respekt, lojalitet og entreprenøriell tenking.
 Arbeidsmiljøundersøkelser.
 Årlige medarbeidersamtale med tilhørende oppfølgningssamtale.
 Legge til rette for sosiale sammenkomster.

Kompetanse innen HMS og IA
 Alle tillitsvalgte, ledere og vernetjenesten skal ha grunnopplæring i arbeidsmiljø.
 Gjennomgang av handlingsplanen "Vi trenger deg på jobb" med ansatte.
Gjennomføres av respektive avdelingsleder.
 Alle ansatte skal ha kunnskap om gjennomføring av oppfølgingssamtaler.
 Avdelingsledere skal ha kunnskap om oppfølgingsplan for langtidssykemeldte
- individuell oppfølgingsplan.

Ergonomi
 Kurs/rettledning vedr. ergonomi.
 Fysisk aktivitet i arbeidstiden. Evenes kommune gir de ansatte mulighet til å nytte1 time per uke
til fysisk aktivitet.

Kultur i kommunen
 Utøve ledelse som fremmer trivsel og tilhørighet.
 Gjennomføre personalmøter hvor frisknærvær er et av temaene.

Tiltakene vurderes fortløpende.

3. Rutiner og ansvarsfordeling
 Personellansvarlig er kontaktperson for IA-arbeidet i Evenes kommune.
 Hver enkelt avdelingsleder har ansvaret for oppfølging av sykefraværet.
 Det skal skrives referater fra hvert enkelt møte som gjennomføres mellom leder og ansatt i forbindelse med oppfølging av sykefraværet. Referat skal underskrives av både ansatt og leder. Referatene legges i personalmappen.
 Den lokale handlingsplanen oppdateres og evalueres årlig.

Følgende rutiner gjelder ved oppfølging av sykefraværet:
I arbeidet med å redusere sykefraværet og gjøre sykefravær om til et frisknærvær, vil det være en hyppig kontakt mellom leder og ansatt. Det skal fokuseres på at leder og ansatt sammen skal finne løsninger på hva som kan gjøres for at den ansatte skal kunne komme tilbake i arbeid. Samtidig er det viktig at sykmelding sendes til leder så snart den foreligger.
Det er lederen på den enkelte enhet som har ansvaret for å følge opp sykefravær. Det viser seg at jo lengre sykefraværet er, jo vanskeligere kan det bli å komme tilbake til arbeidet.
Viktige ressurser her er bedriftshelsetjenesten og Nav arbeidslivssenter.

Ved å ha jevnlige samtaler med den ansatte og informere om det som skjer på arbeidsplassen, vil nærværet til arbeidsplassen bli opprettholdt. Det er derfor svært viktig at leder holder en aktiv kontakt med den ansatte og har møter på arbeidsplassen, dette i tillegg til kontakt over telefon. Den jevnlige kontakten med arbeidsplassen skal bidra til at den som er syk, ikke skal miste kontakten med arbeidsplassen både på den sosiale og faglige siden, og at den ansatte skal føle seg velkommen tilbake, "Vi trenger deg på jobb".

I forbindelse med IA-avtalen har vi følgende ordninger:

Egenmelding
Med egenmelding kan arbeidstaker melde fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. For å få rett til å benytte egenmelding
må arbeidstaker ha vært ansatt i minst to måneder. Egenmelding kan brukes i opptil
24 kalender dager i løpet av en 12 måneders periode. Hver enkelt periode kan vare i maksimum 8 dager. Egenmeldingsskjema skal leveres første arbeidsdag etter sykefraværet.

Det forutsetter en utvidet egenerklæring hvor vekt på funksjonsevne (hva den ansatte kan gjøre eller utføre) inngår. Denne egenerklæring skal brukes som grunnlag for en tett dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Videre skal egenmeldingen blant annet inneholde opplysninger om forventet lengde på fraværet, og om fraværet skyldes forhold på jobben. Hvis forholdene endrer seg i løpet av fravær perioden, må det gis beskjed. Vedlagt skjema skal brukes. Kopi til personalmappen.

Egenmelding på 8 kalender dager kan benyttes innenfor en periode på 16 kalender dager, og det må være legeerklæring dersom en blir syk før nye 16 kalender dager er gått.
Ved mislighold, eller manglende samsvar mellom grunnen til fraværet og fraværets lengde, kan det kreves sykemelding fra første fraværsdag..

Gradert sykemelding
Hvis man er syk, men klarer de vanlige arbeidsoppgavene som tilfaller stillingen, kan man være gradert sykemeldt. Dette vurderes av legen. Sykepengene kan graderes ned til 20 %.

 

 

Når

 

Hvem

 

Hva skjer?

1. fraværsdag

Ansatt

Leder/

enhetsleder/

sentralbordet

$1Þ    Ringer leder ved arbeidsdagens begynnelse og orienterer om       sykefraværet. Dersom lederen ikke er å treffe, meldes sykefraværet i henhold til enhetens interne rutiner.

$1Þ    Skjema ”Fravær ved sykdom” fylles ut. Skjemaet leveres straks til vedkommendes nærmeste overordnede leder som har ansvar for videre oppfølging av den ansatte.

 

3. fraværsdag

Leder/

enhetsleder

Vi tar oss tid til å vise omtanke for kolleger. Hvordan går det?

Får en antydning om sykefraværets lengde.

9. fraværsdag

(ut over egen-meldings-perioden)

Ansatt

$1Þ    Kontakter leder, og gir beskjed om videre forløp.

$1Þ    Sender straks sykmelding til leder.

 

Leder

Mottar sykemelding. Vurdere om individuell oppfølgingsplan skal skrives (se etter 4uker). Fraværsregistrering og refusjonskrav gjøres i henhold til gjeldende rutiner.

Innen 3 uker

Leder

Leder kontakter den sykemeldte for å høre hvordan det står til. Er det noe som kan gjøres for å få den ansatte tilbake i jobb, alternative oppgaver, tilrettelegging av arbeid, mulighet for gradert/aktiv sykemelding (utgår 1. juli 2011)

Husk å avtale møtetidspunkt for utarbeidelse av oppfølgingsplan med arbeidstaker.Her kan arbeidstaker ha tillitsvalgt med hvis det er ønske om det fra arbeidstaker.

Innen 4 uker

Ansatt og leder

Oppfølgingsplan skal være utarbeidet senest innen 4 ukers sykemelding.

Leder innkaller til samtale med arbeidstaker. Det skal utarbeides oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker.

Planen skal inneholde:

  • Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne.
  • Aktuell tilrettelegging og eventuelle tiltak, eventuelt med virkemidler fra NAV.
  • Plan for videre oppfølging.

Oppfølgingsplan skal sendes sykemelder så snart den er utarbeidet og senest innen fire uker.

NAV – skjema brukes, som kan hentes på internett, nav.no.

Planen skal signeres av arbeidsgiver og arbeidstaker.

Kopi sendes til personalkonsulent. ( legges så i personalmappen).

Tiltakene gjelder uavhengig av om arbeidstaker er helt eller delvis sykemeldt.

  

 

Når

 

Hvem

 

Hva skjer?

Innen

7 uker

Personell-

ansvarlig og leder

Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til et dialogmøte. Leder/enhetsleder kontakter personellansvarlig og den ansatte innkalles for samtale. Tillitsvalgt kan være til stede hvis det er ønskelig for arbeidstaker. Arbeidsgiver innkaller:

$1Þ       Arbeidstakter (hvis ønskelig kan tillitsvalgt, verneombud delta)

$1Þ       Bedriftshelsetjenesten

$1Þ       Lege/sykemelder (godkjennes av arbeidstaker)

Dialogmøte skal omhandle innholdet i oppfølgingsplanen (oppdatere den oppfølgingsplanen som ble utarbeidet innen 4 uker) og avklare om det er aktuelt med tiltak på arbeidsplassen.

Kopi bør sendes sykemelder.

Innen 9 uker

Personell- ansvarlig og leder

Sende NAV:

  1. Oppdatert ”oppfølgingsplan ved sykefravær” med tilhørende forside og
  2. ”Rapport om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker” med tilhørende forside.

Skjema finnes på nav.no. Her kjøres også forsidene til respektive skjema.

Kopi sendes til personalkonsulent ” til personalmappe”

Månedlige evaluerings-

møter

Ansatt og leder

På møtene skal ansatt og leder drøfte funksjonsevne, tilrettelegging og utprøving av alternative arbeidsmuligheter. Leder er ansvarlig for at disse møtene blir avholdt. (individuell oppfølgingsplan oppdateres). Dette sendes til personalmappen. Det vurderes underveis tiltak / tilrettelegging, eventuelt med behov for bistand fra bedriftshelsetjeneste eller virkemidler fra NAV.

Innen 6 mnd.

Nav

Leder

Nytt dialogmøte avholdes senest etter 6 måneder. NAV har ansvaret for innkalling og gjennomføring av dette møtet.

Send inn revidert oppfølgingsplan til NAV senest en uke før møtet. ” Husk tilhørende forside og kopi til personalmappe”

Etter 9 mnd.

Avdelingssjef og personalansvarlig

Oppfølgingssamtale gjennomføres. Oppsummering og vurdering av status. Det tas stilling til hva som skal skje videre. Ved sannsynlig videre langtidsfravær informerer leder om pensjonsrettigheter Vital / STP og om uføretrygd. Videre om opphør av sykepengerettigheter/lønn fra Evenes kommune..

Sykepenger stoppes etter at rettighetene opphører.

 


Aktuelle dokumenter:

Egenmelding sykefravær (word):  document  Egenmelding sykefravær (16.43 kB)
Egenmelding sykefravær (pdf):  pdf  Egenmelding sykefravær (87.78 kB)
Sjekkliste oppfølging sykefravær (word):  document  Oppfølging sykefravær - sjekkliste (16.18 kB)
S document jekkliste oppfølging sykefravær (pdf):  pdf  Sjekkliste - oppfølging sykefravær (130.36 kB)