Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Markasamisk bosetting

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Kulturhistorie

Etableringen av den markasamiske bosettingen i Nordre Nordland og Sør-Troms har sammenheng med endringer i sidaene Tingevárre og Siggevárre, som ligger forholdsvis øst for kjølen i tornesamisk sammenheng.

En overgang til reinnomadismen innebar et flyttemønster mellom kyst og innland, der markebygdene innenfor regionen er en del av de gamle sommerbeitene for rein. En fastere bosetting i skogsområdene og lavfjellspartiene medførte at markebygdene oppsto, og man fikk en overgang til en mer kombinasjonsrettet næringsvei der reindrift, jordbruk, fiske og utmarksnæringer utgjorde en helhetlig livsførsel.

Forbindelsen med hele det tornesamiske beitelandskapet gjør at kulturhistorien har mange fellestrekk på norsk og svensk side; både språklig, kulturelt og historisk.

Det er viktig å presisere at den tradisjonelle bosetningen i markebygdene også har sin bakgrunn i den sjøsamiske befolkningen. Etter hvert som den norrøne befolkningen konsentrerte seg om andre næringer måtte den samiske befolkningen i regionen søke andre tilpasningsformer. Dette medførte at sjøsamene ble mindre framtredende.

Det er tre forklaringer på reduksjonen:

  1. Samene kan ha flyttet ut til andre steder i kystregionen, der de la fra seg de etniske kjennetegnene.
  2. De kan ha flyttet til andre samiske områder, for eksempel Tysfjord eller Finnmark.
  3. De kan ha gått over til nye tilpasningsformer i umiddelbar nærhet, enten innenfor reindrifta eller innen andre næringsformer i markebygdene.

Punkt nummer tre viser at den markasamiske bosetningen også kan ha sitt grunnlag i den samiske kystbosetningen, og ikke bare folk fra den tornesamiske reinnomadismen.

Senere forskning peker i retning av bosetningen i markebygdene ble etablert allerede på 800-tallet. Dette kan tjene som indikasjon på at markebygdene ikke var tomme bosetningsområder på 1700-tallet, men var allerede da et levende samisk jordbruk og reindriftsområde. (O. Andersen 2002.) Den tradisjonelle kombinasjonsnæringen har vært hovedtilpasningen i markebygdene fram til etterkrigstiden.

I dag er markasamer integrert i det moderne samfunn og næringsliv. Várdobáiki Samisk Senter ble opprettet i 2002 og har etter hvert utviklet seg til å bli en viktig aktør innenfor flere områder.

Les mer på Várdobáikis nettsider om museum, kultur og historie her.