Trafikksikkerhetsutvalget

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Styrer, råd og utvalg

Trafikksikkerhetsutvalg 2019 - 2023 består av:

Leder: Sisilja Viksund   .. 1. vara Jens Fjellheim 
Nestleder: Hans-Erling Hanssen    2. vara Merethe Fjeld Nystad 
Medlem: Monica Nilssen   3. vara Marion Pedersen
Medlem: Per Eilertsen   4. vara Leif Harald Paulsen
Medlem: Roar Larsen   5. vara Nina Fosslund

 


Kommunestyret fattet slikt enstemmig vedtak i møte 9.9.2014 under sak 34/14:

1. Evenes kommune har som mål å bli Trafikksikker kommune, og søker om deltakelse i prosjektet “Trafikksikker kommune” i regi av Trygg Trafikk og Nordland Fylkeskommune.
2. Kommunestyret vil vurdere eventuelle økonomiske konsekvenser av deltagelsen i prosjektet ved rullering av økonomiplanen.
3. Kommunestyret vedtar med henvisning til kommunelovens § 10 å etablere et trafikksikkerhetsutvalg bestående av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Trafikksikkerhetsutvalget er styringsgruppe for prosjektet, og rådmannen gis fullmakt til å etablere arbeidsgruppe.
4. Formannskapet gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til Trafikksikkerhetsutvalget.

 

Nytt vedtak fra 2019:  Vedtak om at vi går bort fra personlige vara, og vedtar vara i nummerert rekkefølge.

 

lik-oss-p-facebook