Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2021

valg

13. september 2021 er det Stortingsvalg og Sametingsvalg.

Les mer på valg.no. Der vil du finne mer utfyllende informasjon om valget 2021.
 

Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

    Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Tid og sted for stemmegivning i Evenes kommune finner du i oversikten under. Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.