Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Rutinebeskrivelse forsikringer

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Fellesavdelingen

forsikring2

Her følger en rutinebeskrivelse av hvordan håndtere forsikringssaker.

Kommunens 

-personal- og barneulykkesforsikring er plassert i DNB (avtalenr PV02311)


-bygg/drift/auto inkl tjenestereiseforsikring (avtalenr 5174946) er plassert i KLP

 

SKADESAKER:

Meldingsrutiner:
Skader meldes ikke til forsikringsselskapet før det er klart/sannsynlig at hendelsen innebærer erstatningsutbetaling fra forsikringen. Gjelder spesielt personal.

Kurante/enkle saker (bil -berging, -glass, -kasko ol) meldes direkte til forsikringsselskapet pr. telefon eller pr. mail / portal med aktuell skademeldingsblankett som pdf vedlegg.
For alle uklare saker, eller saker som trenger umiddelbar oppfølging (bygg/taksering/restverdisikring ol), eller bør kvalitetssikres (spesielt ansvarssaker) anbefales at kommunal saksbehandler konsulterer oss i Nordmegling for oppfølging/gjennomgang/kvalitetssikring før formalisert melding sendes forsikringsselskapet.

Personskader (den skadede har hovedansvar i samarbeid med nærmeste overordnede):
Meldes til forsikringsselskapet når det er klart at det vil bli en erstatningssak (med utbetaling):

  • behandlingsutgifter som overstiger egenandelen på 500 kr ved ulykkesskader ansatte, elever/barn (yrkesskader dekkes av NAV)
  • varig uførhet (ansatte, elever/barn)
  • dødsfall

Forut logges hendelser/saker med avviksmelding/rapport som internsak hos kommunen (eventuelt med pålagt rapport til Arbeidstilsynet eller andre offentlige etater)

Skademeldingsblanketter:
Personal:
Scannes inn etter utfylling og lastes opp ved innsending gjennom portal i DNB ( personal )
Alternativt sendes utfylt skademelding pr. post. Dette pga nytt GDPR regelverk.

Skademelding gruppeliv

Skademelding barneulykke

Skademelding yrkesskade-fritidsskade-kollektiv-ulykke

 

Skadeforsikringer kjøretøy/bygninger


Ved bilskade kan registrering av skadesak gjøres på www.klp.no uten å være innlogget.
Øvrige skader registreres ved innlogging på KLP`s hjemmeside eller sende mail til KLP (personalleder eller leder fellesavdelingen).

 

-------------------------------------------------------------

LEVERANDØRER:

Bygg/drift/auto/reise:


KLP Skadeforsikring AS
Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb 400, Sentrum, 0103 OSLO
Tlf: 05554

www.klp.no

Gruppe tlf nr: 55 54 85 00 – tastevalg for ulike skadetyper

Epostadresser til KLP’s skadeavdeling:

  • Fellesadresse (hovedadresse hvor alle typer skader kan meldes)
  • Bygningsskader

  • Bilskader

 

Veihjelp:
For biler som har veihjelp inkludert i kjøretøysforsikringen, ring 22 03 20 70 for veihjelp/bilberging - hele døgnet.
Veihjelpsbeviset ligger bakerst i forsikringsavtalen. Dette bør skrives ut og oppbevares i tjenestebilene. I veihjelpsbeviset finnes blant annet telefonnumre til våre samarbeidspartnere lett tilgjengelig. Vi anbefaler i tillegg at telefonnumrene lagres på bilførers mobiltelefon.

Glass skade:
Ring Riis Bilglass tlf 987 09009 eller Hurtigruta Carglass tlf 987 09500


Personal-personforsikringer:
DNB Liv
Postboks 7500, 5020 Bergen

Skadeservice- og meldinger:
Epost
Tlf-sløyfe: 97 40 24 00

DNB MELDINGSRUTINER:

Småskader (skader som man antar ikke medfører krav/utbetaling)

Kommunen sender ikke inn skademeldingsskjema til DNB Forsikring. Kommunen (nærmeste overordnede) oppbevarer mottatte skademeldingsskjema/internt avviksskjema, og registrerer skaden i internlogg/regneark med følgende info:

1. navn og personnummer på skadelidte
2. ansatt eller elev
3. skadetidspunkt (dato)
4. meldt til kommunen (dato)
5. kort om hendelsesforløpet (eks: falt på isen og skadet to tenner )

Skademeldingsskjema sendes til DNB Forsikring kun dersom skadelidte (ansatt/elev) kommer tilbake og melder krav.

NB! Er en skade meldt kommunen er den å anse som meldt DNB i forhold til foreldelse

Andre skader

Skadelidte sender inn skademeldingsskjema til arbeidsgiver så tidlig som mulig etter hendelsen med underskrift fra arbeidsgiver.
Ved yrkesskade vedlegges kopi av melding til NAV. Ved dødsfall sendes eget skjema fra arbeidsgiver.

Alle skademeldingsskjemaer sendes til DNB Forsikring ASA, Postboks 7500, 5020 Bergen (post eller epost)

Hvis en ansatt skifter jobb kan en søke om videreføring av forsikringsordningen på dette skjema.