sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Tilrettelagt transport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Transporttjenester, Vei og veitrafikk, Emneord

fylkeEn tjeneste til funksjonshemmede som har behov for dør-til-dør-transport. Tjenesten skal gi personer mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet. 

Dette er en ordning som bare benyttes ved lokale fritidsreiser, og omhandler ikke reiser som dekkes av folketrygden. For mer informasjon om ordning, ta kontakt med kommunen. 

Tilrettelagt transport er ikke en lovpålagt oppgave.  

Lokal beskrivelse

Lovgrunnlag
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud fra Nordland fylkeskommune.

Formål
Motvirke isolasjon og bidra til økt livskvalitet for bevegelseshemmede. I hht Reglement for bruk av TT-ordningen i Nordland er ordningen et transporttilbud til personer bosatt i Nordland, som på grunn av forflytningshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig forflytningshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Kriterier for brukergodkjenning
 Søker har bostedsadresse i kommunen.
 Søkere kan godkjennes ut fra varig fysisk eller psykisk forflytningshemning. Med varig menes minimum to år. Det skal være en direkte sammenheng mellom den varige forflytningshemningen og den manglende evnen til å benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet.
 Søkere må ha et individuelt transportbehov, og være i stand til å benytte seg av transporttilbudet.
 Følgende forflytningshemning kan gi grunnlag for godkjenning, når andre forutsetninger er oppfylt:
                      - Blinde og sterkt svaksynte.
                      - Personer som er helt avhengig av rullestol.
                      - Andre sterkt forflytningshemmede brukere, etter særlig vurdering.

Godkjenningen kan bli opphevet dersom en TT – bruker ikke lenger fyller godkjenningskriteriene
Personer som er godkjent som TT-brukere, men som ikke benytter seg av ordningen over tid, kan trekkes ut av ordningen.

Kriterier som ikke er grunnlag for godkjenning
 Mangel på kollektivtilbud på hjemstedet er ikke grunn til å bli godkjent som TT-bruker.
 Naturlig alderdomssvekkelse er ikke alene grunn for å bli godkjent som bruker.
 Tidsbegrenset forflytningshemning, herunder også kronisk forflytningshemning som knyttes til kun deler av året, er ikke grunn til å bli godkjent som TT-bruker.

 TT – ordningen er en individuell ordning, og brukerrettighet kan ikke tildeles en institusjon. Beboere på institusjoner kan godkjennes på individuelt grunnlag hvis de for øvrig tilfredsstiller kriteriene.
 Personer som har tilgang til egen bil faller utenfor ordningen. Dette gjelder også personer som har fått stønad til bil etter lov om folketrygd.
 Personer under 10 år kan ikke godkjennes som TT – bruker.

Hva kan du forvente av oss?
 Vi behandler søknaden ut i fra gjeldende retningslinjer fra Nordland fylkeskommune.
 Evenes kommune oversender oversikt over innvilgende søknader til Nordland fylkeskommune.
 Revurdering ved vedtakets opphør eller ved innmeldt endring.

Hva forventer vi av deg?
 Du gir oss nødvendige opplysninger i hht. søknad og fyller ut standard søknadsskjema.

Praktiske opplysninger
 Transporttjenesten er et fylkeskommunalt tilbud og den enkelte kommune tildeles et visst antall hjemler.
 Retningslinjene er vedtatt av Nordland fylkeskommune, mens Evenes kommune behandler alle søknader i hht disse.
 Når kommunens hjemler er utdelt, vil det ikke være mulig med ytterligere tildeling før det blir en ledig hjemmel. Nye søkere kan dermed være kvalifisert ut fra retningslinjene, men likevel ikke få tilbudet