sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Individuell plan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pasientrettigheter, Omsorgstjenester, Emneord

kommuneEn individuell plan er en rettighet, et verktøy og en arbeidsmetode, og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester, omsorgstjenester og sosialtjenester. 

Formålet med individuell plan er tredelt:

- Den skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.

- Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Videre skal det foretas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov skal koordineres.

- Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

Lokal beskrivelse

Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator:

Formål:
Den individuelle planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp brukeren, slik at følgende ivaretas:
 Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre

Målet med en individuell plan er å lette koordineringen av helse-, omsorgs- og / eller sosialtjenester for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Individuell plan og koordinator er et verktøy som skal bidra til koordinerte tjenester. Koordinerende team i kommunen skal sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng. Den skal påse at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habilitering- og rehabiliteringstilbudene. Den skal også tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå

Hvem kan få tjenesten:
Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Beskrivelse:
 Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.
 Koordinator fungerer som kontaktperson ut mot hjelpeapparatet og innkaller til samarbeidsmøter med aktuelle instanser etter behov.
 IP er en brukerstyrt individuell plan. En skriftlig samarbeidsavtale som beskriver hvem som har ansvar for hva, og når det skal gjøres.

Hva du kan forvente av oss:
 Koordinator er tilgjengelig og videreformidler dine spørsmål og behov til rette instans.
 IP oppdateres ved behov og etter avtale med deg.

Hva vi forventer av deg:
 At du underskriver samtykke, slik at koordinator kan utveksle nødvendig informasjon til samarbeidende instanser.
 At du selv bidrar til din individuelle plan.
 At du tar kontakt når du har behov for bistand.