sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Omsorgslønn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

kommuneOmsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem.

Kommunen kan yte omsorgslønn til personer som pleier og har omsorg for familie og nærtstående. 

Formålet med omsorgslønnsordningen er å støtte opp under den familiebaserte omsorgen, og dermed gjøre det mulig for private omsorgsytere å fremholde omsorgsarbeidet.

Lokal beskrivelse

Lovgrunnlag
* Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6 
* Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten:
* Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Formål:
* Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
* Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
* Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
* Legge til rette for at omsorgen kan ivaretas av pårørende når det blir regnet som det beste for pasienten/brukeren.

Beskrivelse:
Bruker har rett til et verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Hvem kan få tjenesten: 
* Personer som er avhengig av andres omsorg på grunn av funksjonshemming, og/eller kronisk sykdom.
* Personer der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid og der foreldres/pårørendes omsorg anses som best og nødvendig.
* Omsorgsarbeidet må være nødvendig, i den forstand at brukeren må ha et hjelpebehov som ellers må ivaretas av kommunen.
* En privatperson må ivareta eller ønske å ivareta dette hjelpebehovet.
* Brukeren må mene at omsorg fra privatpersonen er best.
* Kommunen må vurdere det slik at omsorg fra privatpersonen er den beste løsningen. Formålet er at brukeren får «best mogeleg omsorg». Dette etablerer en norm for det private omsorgsarbeidet som har likhetstrekk med forsvarlighetskravet som gjelder når helse- og omsorgstjenester utføres av kommunalt ansatte. Det vises til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 4-1.

I vurderingen av særlig tyngende omsorgsarbeid har helse- og omsorgsdepartementet listet opp følgende momenter:
- omsorgsoppgavens karakter, spesielt belastende følelsesmessig og /eller fysisk
- forventet varighet av omsorgsbehov og situasjon
- kontinuitet i omsorgsbehovet/omsorgsbelastningen
- omfang av tid som medgår og fordelingen av denne over døgn/uke
- sosial isolasjon
- hvorvidt omsorgsoppgavene tiltar eller avtar i omfang over tid
Barn under 18 år har rett til pleie, stell og omsorg fra sine foreldre. Omsorgslønn til foreldre vil bli vurdert ut fra dette prinsipp.

Utmåling av omsorgslønn:
Omsorgslønn er en ytelse kommunen plikter å ha, men søker har ikke et ubetinget krav på ytelsen. Kommunen har plikt til å sørge for at den omsorgstrengendes hjelpebehov blir dekket, men kommunen velger hjelpeformen. Kommunen kan tilby annen hjelp, når dette anses som det beste for den omsorgstrengende eller innebærer en bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

Andre aktuelle hjelpeordninger/tiltak som det offentlige kan tilby i stedet for eller i tillegg til omsorgslønn kan være: hjemmetjenester, avlasting, støttekontakt, dagtilbud som dagsenter, plass i barnehage/ skolefritidsordning og hjelpestønad til tilsyn og pleie.

Størrelsen beregnes ut fra omsorgsbelastning der andre offentlige tiltak går til fradrag. Omsorgslønn stoppes under opphør av omsorgsarbeidet som ved innleggelse i sykehus, avlastningsopphold, kortidsopphold i sykehjem etc. Omsorgslønnsmottaker er pliktig til å informere kommunen om slike forhold, og melde ifra dersom hjelpebehovet endres.

Ordningen tar ikke sikte på å gi de som har særlig tyngende arbeid full lønn for hver time de arbeider.

Avtale om omsorgslønn:
Vedtak om omsorgslønn er enkeltvedtak og ledsages av en skriftlig oppdragskontrakt mellom omsorgsyter og kommunen. I oppdragskontrakt framgår forhold som omhandler avlønning, feriepenger og sykepenger.
Det kan ikke inngås avtale om omsorgslønn med tilbakevirkende kraft, - dvs. for arbeid omsorgsgivere har gjort før det fremsettes søknad om omsorgslønn.

Hva du kan forvente av oss:
* Å medvirke så langt det er mulig ved utforming av tjenestetilbudet
* Vi gir deg/din representant hjelp til å søke informasjon, råd og veiledning om andre typer aktuelle tjenester

Saksbehandling