sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Omsorgsbolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Botilbud, Emneord

kommuneEn omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. Boligen er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie og omsorg. Omsorgsboligen er beboerens eget hjem. Søknad om omsorgsbolig rettes til kommunen der vedkommende bor.

Lokal beskrivelse

Lovgrunnlag
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Formål:
 Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
 Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

En omsorgsbolig skal i størst mulig grad være en bolig livet ut ved at tjenestene tilpasses endringer i brukernes funksjonsnivå og omsorgsbehov. Omsorgsbolig er ikke en lovpålagt tjeneste. Kommunen skal medvirke til å skaffe egnet bolig. For personer med store helseproblemer er det et mål å forebygge funksjonstap og institusjonsopphold.

Hvem kan få tjenesten:
 Personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan bo i egen bolig, selv med utbedring og tilrettelegging av hjemmeforholdene, og hvor flytting til annen privat/kommunal bolig er vurdert.
 Personer med store og sammensatte behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester prioriteres.
 Den søkeren som ved tildelingstidspunktet vurderes til å ha størst behov, vil bli prioritert.

Bruk av venteliste:
Dersom søker ikke får tildelt omsorgsbolig på søketidspunktet pga kapasitet, kan søker settes på venteliste etter avtale. Det er den til enhver tid mest hjelpetrengende som vurderes for tildeling av bolig når det blir ledig leilighet.

Hva kan du forvente av oss:
 Du får tilsendt husleiekontrakt med nærmere informasjon om boligen og betalingssats.  
 Boligen er i utgangspunktet er bemannet på dagen mellom kl 07.30- 22.30, men beboeren vil få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende.

Hva vi forventer av deg:
 Du har forsøkt andre muligheter for å skaffe deg egen tilpasset bolig
 Du overholder husleiekontrakt inngått med kommunen
 Du overholder de forpliktelser som følger en privat bolig

Hva koster tjenesten
Husleie: Husleie betales etter gjeldende regler og vedtak i kommunen. Husleie fastsettes av kommunestyret hvert år. Husleie betales forskuddsvis til kommunen etter mottatt regning. Det vil være mulig å søke bostøtte.